Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sanders gammelskog

Du behöver inte åka långt från vare sig Falun eller Borlänge för att kunna uppleva en riktig naturskog. Du kanske kommer tycka det ser stökigt ut i skogen, på grund av alla döda träd, men det är just det som gör denna skog så värdefull. Död ved ger liv åt svampar, insekter och fåglar! Och på välordnade stigar blir det inte svårt att ta sig fram.

Rara svampar och fåglar som gillar döda träd

Här finns en hel del döda träd, både liggande och stående. Det kan synas oskött och skräpigt, men är tvärtom bra förutsättningar för en rik flora och fauna. Hotade vedsvampar som rosenticka, gräddticka, gropticka och ullticka har påträffats på de döda träden. Fågellivet är också mycket rikt och är typisk för gammal skog. Arter som har synts här är tretåig hackspett, duvhök, tjäder, järpe, gråspett, tofsmes, stjärtmes och trädkrypare.

Du kan även få syn på orkidéerna knärot eller Jungfru Marie nycklar som växer här och var i skogen. Bitvis är inslaget av tall stort, framförallt i ytterkanterna där det är lite torrare. Insprängt i området finns flera mindre myrar, fuktstråk och en lok (blöthål). I de fuktigare delarna är variationen av trädslag större med bland annat klibbal, sälg och björk.

Hans Anders blir Sanders

Området har tillhört det gamla bergsfrälsehemmanet Ålbromyran eller Sanders hemman som det även kallas. Var namnet Sander kommer ifrån är oklart. Sanders hemman (stavat som Xanders) finns på en karta från 1717. Det har inte kunnat beläggas att det funnits någon Sander. I en mantalslängd från 1730-talet finns Hans Anders änka upptagen som boende på Sanders hemman. På en karta från 1733 finns en skogslott som tillhör Hans Anderssons änka och Salig Hans Andersson änkas wret. Utifrån detta har Axel Sjöberg i en artikel från Falu kuriren 1977 gjort antagandet att en bergsman Hans Andersson, boende på Ålbromyran, ägde stora delar av skogen och att han kallades Hans Anders och att namnet sammandrogs till Sanders.

Skog opåverkad av skogsbruk i över 100 år

Under 1800-talet har Sanders hemman bytt ägare ett flertal gånger. Senaste ägaren var Bergvik Skog AB. Enligt en taxeringslängd från 1884 var skogen som tillhörde Sanders hemman hårt avverkad. Eftersom skogen nu är jämngammal och drygt hundra år, så har det i skogen inte gjorts några större avverkningar sedan slutat av 1800-talet.

Gammal stig till vreten

Äldre kulturspår finns i området i form av stigar och rester efter Salig Hans Anderssons änkas vret. En vret är en avsides nyodling i skogen. Enligt kartan från 1733 går en stig genom skogen till vreten och den kan fortfarande skönjas i vissa delar. Genom området rinner även två mindre bäckar vilka har rätats ut för att dränera området.

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat till skillnad från de flesta andra som är statliga och som då länsstyrelsen förvaltar. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länk till kommunen hittar du under "Mer information".

Skog med mycket grön mossa på marken

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block
  • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
  • insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvampar för eget bruk
  • rida, cykla eller framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda på annan än anvisad plats
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 2014 av Falu kommun
Storlek: 58 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss