Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Båtstad-Mellsta

Området består av två naturliga avgränsade områden, Båtstad på västra sidan om riksväg 70 och Mellsta på östra sidan. Skogen består mest av tall och gran, men närmare älven finns lövskog. Framförallt har området en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar.

Mäktiga avlagringar från istiden

Området är uppbyggt av väldiga avlagringar från Is-dalälven. De består av sand och har en avsevärd mäktighet. Vid Båtstad har borrningar påvisat att dessa avlagringar har en tjocklek på ca 60 meter. I områdets nordvästra delar har Dalälven eroderat i dessa avlagringar och raviner bildats.

Hem för backsvalor och hotade svampar

Området är mjukt kuperat och har en trädvegetation bestående av tall och gran. Mot älven dominerar lövskogen. Framför allt har Båtstadsområdet en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar. Skuggviolen har här en rik förekomst. I sluttningarna mot själva Båtstasjön finns den rödlistade svampen vinterskål. Vid Hagåsen-nipan har en gammal nipslänt ställts i ordning för en backsvalekoloni. Hela området är en isälvsavlagring och en stor grundvattentillgång för kommunen. Området är en del av ett skyddsområde enligt vattenlagen.

Tidigare slåttermark och viktigt färjeläge

Området har tidigare varit utnyttjat för slåtter och bete av kringliggande byar. Betesdrift av kor pågick till in på 60-talet i Båtstad-området. Vid älvstranden invid Båtstasjön låg Båtstad färjeläge. Färjan korsade älven till Färjenäs på älvens norra strand. Färjeläget var i bruk till 1932 då Mellstabron byggdes. Båtsta färjeläge var dessförinnan en viktig förbindelselänk i kommunikationsleden upp längs Dalälvsstråket. I äldre tider när älven nyttjades för båttrafik fick farkosterna dras upp vid Båtstad och folk fick ta landsvägen över Boren till Mjälga där älven åter var farbar (nedströms de fyra Tuna-forsarna). Namnet Båtstad kommer inte av båt utan från Borstad dvs där Boren börjar.

Numera är det bad och jogging som gäller

Idag nyttjas Båtstad-Mellsta främst som ett motions- och strövområde. Genom området löper flera motionsslingor. I området ligger ett av kommunens friluftsbad. I Båtstadsområdet finns en klubbstuga. Båtstasjön utnyttjas som sportfiskevatten av Borlänge centrala fiskevårdsförening.

Foto i bildspelet: Birgitta Backström Andersson, privat.

Vacker grönska över lövskogar vid vatten

Foto: Borlänge kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda träd och buskar, varken stående eller ikullfallna
  • gräva upp blommor,
  • fånga eller insamla djur (med undantag för fiskar),
  • köra motordrivet fordon i terrängen och längs strandpromenaden,
  • framföra cykel på stigar och i terrängen, undantag kan medges av reservatsförvaltningen för särskilda evenemang. På vägarna är det tillåtet att cykla.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förServering Servering

Fakta

Bildades: 1999 av Borlänge kommun
Storlek: 52 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss