Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norr Skålö

Norr Skålös naturreservat ligger i Järna socken ungefär en mil nordost om Vansbro. I närheten av reservatet finns en varierande miljö av sjöar och höjder. Området är variationsrikt både vad gäller olika sorters träd, deras ålder och storlek.

Kolade brandstubbar och brandljud

De vanligaste träden här är tallar som är runt 150-200 år gamla, men en del är ännu äldre. Gran förekommer i mindre utsträckning längs med fuktstråk och sänkor och lövträd finns spritt. Skogen är präglad av äldre tiders skogsbränder med kolade brandstubbar och träd med så kallade brandljud inom hela området. Brandljud är skador på trädets stam som uppstår vid brand, skadan vallas in av bark, kåda utsöndras, trädet impregneras av det och kan leva längre. Impregneringen gör även den döda veden mycket hård och den bryts därför ned långsammare.

Förutom jakt pågår det inget omfattande friluftsliv i området i dagsläget.

Fångstgropar

I den västra delen av reservatet finns två så kallade fångstgropar. Fångstgropar är en vanlig typ av fornlämning i Skandinaviens inland. Groparna användes fram till 1800-talet för att fånga vilt. De två groparna i Norr Skålös reservat ingår i ett fångstgropssystem om sex fångstgropar och ett gravfält som ligger kring sjön Rälgen. Det kan finnas ytterligare ännu okända fångstgropar mellan de redan kända eller i förlängning av fångstgropsystemet.

Hur kommer man hit?

Den enskilda vägen, Vansbro Skålö ga:7, som går genom naturreservatet förvaltas av en samfällighetsförening. I dagsläget finns inga anläggningar i reservatet.

Mosstäckta stenblock i tallskog.

Berggrunden i området består av kvartsmonzonit. Jordarten är en storblockig morän. Den naturgeografiska regionen är vågig bergkullterräng. Samtliga foton: Anki Alfredéen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2021
Storlek: 38 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering och informationsskylt är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss