Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nysundberget

På Nysundbergets sluttningar tronar tallgamlingar som har undkommit det moderna skogsbruket. Många är runt 300 år gamla. Här kan du även uppleva stråk av granskog längs bäckarna, starrmyrar och en gammal fäbod som ligger strax utanför området.

Gammal berggrund med kullig form

Det är inte bara träden som är gamla här. Skogarna vilar på en gedigen berggrund. Vad sägs om granit som har uppnått en ålder på sisådär 1,7 miljarder år... Den naturgeografiska regionen heter något så vackert som bergkullslätt. Dessa slätter är vanliga i Västerdalarna och består av slätter av urberg med enstaka höjder som kallas bergkullar. Graniten är dock näringsfattig, vilket avspeglar sig i floran.

Mager mark men rikligt med rara arter

Här växer en typisk barrskogsvegetation, där mattor av olika lavar är vanligast på de torrare tallmarkerna. I de fuktigare, grandominerade partierna finns det mer ris och mossa. I norra delen finns områden med myrar insprängt med stråk av skog. På myrarna växer mycket starr. Men även om det inte växer frodigt med olika blommande växter här, så är floran av lavar och svampar desto mer imponerande. Vad sägs om gammelgranskål, gräddporing och dropptaggsvamp eller blanksvart spiklav, kortskaftad ärgspik och dvärgbägarlav? Bara namnen är vackra som så, hur ska då inte svampen eller laven se ut?

Gårdagens brukande och besökande

Skogarna runt Tandövala har genom tiderna påverkats av människan. Redan från stenåldern finns spår i form av boplatser och fångstgropar. Under senare delen av medeltiden utnyttjades området för framställning av myrmalm, fiske och jakt. De första spåren efter fäbodar dyker upp redan i slutet av 1600-talet. I samband med fäboddriften utnyttjades skog och myr för att samla foder och virke. Skogsbränder var i samband med fäboddriften vanliga fram till 1870. Kladdens fäbod, som inte ingår i reservatet men som ligger omsluten av detta, är sannolikt uppbruten under tidigt 1700-tal och förblev i drift till 1940-talet. Idag finns inga djur vid Kladden men markerna vid själva fäboden hålls öppna med hjälp av slåtter, vilket bidrar till att bevara de naturvärden som är knutna till de öppna markerna.

Dagens besökare

De som i dag vill besöka området kan göra det vintertid på skoterled, sommartid på vandringsled eller på många av de stigar som tyvärr håller på att växa igen och kan därför vara svåra att följa. Innan allt kommer på plats på denna webbsida och i kartan nedan, kan man i beslutet se var dessa går. Beslutet finns bifogat på denna sida, se bilaga 2, föreskriftskartan.

Gles tallskog med stora stenblock på marken

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2020
Storlek: 343 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss