Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggningaån

Naturreservatet Byggningaån omfattar en tre kilometer lång sträcka av den ganska strida Byggningaån. Det unika är att vattendraget är opåverkat och inte nyttjats för flottning och de omgivande gransumpskogarna är mycket artrika.

Ståtliga orkidéer, söta små blommor och konstiga mossor

Byggningaån omges av en frodig gransumpskog där bland annat orkiden skogsfru finns. Där granskogen övergår till en torrare skog finns en för regionen ovanlig flora av fina blommor såsom lundstjärnblomma, ögonpyrola, gullpudra, strutbräken, ormbär och grönkulla.

Nära Nedre Byggningen finns den rikaste örtgranskogen med förekomst av de riktigt sällsynta arterna myskmåra och storgröe.

I den östra delen av området uppåt i sluttningen påträffas tidvis vattenfyllda sänkor i terrängen, så kallade lokar. Detta är en extremt artrik miljö, där man kan finna intressanta mossor. Bland de exklusiva mossorna märks arter med de fantasiklingande namnen vedtrappmossa, timmerskapania, mikroskapania, sotkornsskapania och vedflikmossa. Även kärlväxtfloran är artrik med bland annat guckusko, lundelm, björnbrodd, dvärglummer och tibast.

Fallande vatten och märklig porfyr

Inom reservatet faller ån från 515 till 455 meter över havet för att efter ytterligare några kilometer mynna i Österdalälven vid Älvrosfjorden strax norr om Kringelfjordens stugområde.

Byggningaån har ett vidsträckt avrinningsområde, som nästan är 60 km2 stort, med de större sjöarna Byggningsjön och Veksjön som större vattenmagasin.

Berggrunden består i den västra delen av dalasandsten och i den östra av en speciell form av porfyr, känd för att ge upphov till en rikare växtlighet, vilket verkligen stämmer i detta artrika område.

Kulturhistoria och friluftsliv

Fäboden Nedre Byggningen anlades någon gång efter 1850. Området har haft en ganska påtaglig kulturpåverkan av bete och slåtter i sen tid. Den sista brukaren höll djur fram till 1952 och lär då även ha hyst kor från Idrefamiljer som kompensation för att de inackorderade skolbarn där på terminerna.

Området utnyttjas endast i ringa grad för friluftslivsaktiviteter, mycket beroende på svårigheten att vandra längs vattendraget. Det planeras heller inte att tillföras några anläggningar i området.

Ett vattendrag i skogen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 90 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss