Reptjärnsberget

Det här området ligger nära Åkersmyra naturreservat. Till båda områdena åker besökare för att vandra, åka skidor eller skoter. I norr finns den lilla tjärnen Reptjärn där smålom häckar.

​Gamla skogar med ännu äldre träd!

Här växer en skog som är över hundra år gammal, med enstaka träd upp mot 140 år till och med. I sänkorna breder blöta barrskogar och våtmarker ut sig. De bitvis mycket mossiga och fuktiga barrblandskogarna bryts av mot torrare höjdpartier med gamla knotiga tallar.

I norra delen finns ett mindre område med flera äldre tallar som överstiger 200 år och enstaka exemplar upp mot 300 år. Bitvis finns det mycket gott om död ved, vilket är många hotade svampar, lavar och fåglar tycker bra om. Naturvärdena förväntas bli ännu högre ju längre man lämnar området orört. I de fuktigare delarna förekommer knärot och troligen också flera andra arter av orkidéer. Alla orkidéer är fridlysta.

Minnen från en svunnen tid

Än idag finns rester kvar från den kolningsepok och fäbodkultur som tidigare rådde i området i form av fäbodstigar och kolningslämningar. Skogen har sedan lång tid tillbaka utsatts för avverkningar av olika slag, både timmeravverkningar, gallringar, kolvedshuggning, husbehovsvirke för fäbodar och skogsbete. Inom flera delar har skogen fått stå relativt orörd sedan kolnings- och fäbodepoken.

Rikt fågelliv

I norra delen finns den lilla sjön Reptjärn som är en häckningssjö för många fåglar, till exempel den vackra smålommen. Det här vackra skogslandskapet med gott om variationer, ger förutsättningar för många olika arter att trivas. Kanske kan du här få syn på gammelskogens kändisar så som tretåig hackspett, järpe, orre och tjäder.

Besöksinformation

Naturreservaten Reptjärnsberget och Åkermyra ligger precis intill varandra. Samtliga vägar som går i närheten av reservaten är bommade, så hit tar du dig till fots. Till exempel kan du följa Friluftsfrämjandet Borlänges vandringsled från Plättbacken via Tjärnaberget. En rundvandringstur är att utgå från Plättbacken, över Tjärnaberget, genom de båda reservaten och sedan vända hemåt via Muskboberget och Bjusan. Denna vandring blir cirka 15 km. Lederna följer huvudsakligen gamla fäbodstigar. Utöver den markerade genomfartsleden går det många stigar inom reservatet. Genom reservaten går också en skoterled.

Reservatsskyltar finns där vandringsleden går in i reservatet.

Vid Reptjärnen finns ett vindskydd med eldplats. Rastplatsen förvaltas av Borlänge skoterklubb. Vill du elda får du ta med egen ved.

Myrmark med skog i bakgrunden

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet med fler än 150 deltagare eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 51 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss