Borrsjöåskogen

Död ved det vill säga fallna träd som förmultnar naturligt. Foto.

Död ved som får förmultna naturligt. Foto: Ville Pokela, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Borrsjöåskogen hittar du ungefär 20 km öster om Svärdsjö i den östra delen av Falu kommun. Området består av naturskogar, som är delvis brandpräglade.

Den varierade skogen ger förutsättningar för mångfald av arter

Huvuddelen av området har den naturliga skogens artsammansättning och ekologiska funktion. Området är variationsrikt vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och dimensioner.

Det finns på vissa ställen mycket död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur vilket till exempel visar sig genom att de ovanliga och skyddsvärda arterna:

  • dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum
  • garnlav, Alectoria sarmentosa
  • kolflarnlav, Carbonicola anthracophila
  • knärot, Goodyera repens, växer i området.

Tall i väst, gran i öst

Naturreservatet, som delas i två delar av vägen som passerar genom området, består av brandpräglad barrblandskog med större inslag av tall i den västra delen och gran i den östra.
På den östra sidan av vägen utgörs skogen av äldre, och av skogsbruk mindre påverkad, barrblandskog.

Vattendrag genom den östra delen

Ett mindre vattendrag sträcker sig genom den östra delen och här finns även en fuktigare mer grandominerad skog. Bland den kuperade och blockrika marken växer gamla senvuxna granar och tallar i åldrarna mellan 100 och 130 år. Död ved förekommer frekvent i form av både torrakor och lågor. Grova gamla brandstubbar förekommer. Skogen är skiktad då den naturliga föryngringen har lett till att träd i olika åldrar finns. Det moderna skogsbruket har satt få spår i skogen och de naturliga processerna har tagit vid.

Vandringsvänligt i den västra delen

På den västra sidan av vägen är marken flackare och lättare att ströva runt i. Även här utgörs området av äldre barrblandskog men den dominerande åldern är något äldre, mellan 120 och 160 år, där större delen utgörs av tallbestånd. I skogen syns på vissa håll sparsamma spår efter skogsbruk, medan stora delar är mindre påverkade.

Spår efter skogsbrand och spelplats för tjäder

Det finns gott om spår efter skogsbrand med exempelvis brandstubbar och partier med stavatallskog. I de tätare delarna av skogen sker självgallring där större konkurrenskraftiga träd glesar ut bestånden, genom att slå ut de konkurrenssvaga träden. Få inslag av unga lövträd finns. Flera av de upphöjda ytorna som hittas i området utgör spelplatser för tjäder. Tjäderns spelplats är det område där tjädertuppen utför rörelser och läten för att locka till sig honor under parningstiden, vanligtvis från tidig vår till tidig sommar.

Bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som delvis är brandpräglade, och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Inget mer skogsbruk i området

För att områdets naturvärden ska bevaras, måste det undantas från skogsbruk.

Bollvitmossa

Bollvitmossa. Foto.

Bollvitmossa. Foto: Ville Pokela, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Bollvitmossa är en art som finns i Borrsjöåskogen. Bollvitmossa växer på i fuktiga platser i barrsumpskogar, till exempel i magra tallsumpskogar. Arten är en så kallad signalart. Det innebär att bollvitmossan används för att visa att skogsmarken har stabila hydrologiska förhållanden samt en lång skoglig kontinuitet det vill säga att skogen inte varit kalavverkad utan skogbevuxen under lång tid.

Skogslandskap. Foto.

Foto: Hannah Brandin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogslandskap. Foto.

Foto: Ville Pokela, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur till exempel insekter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2023.
Storlek: 63 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss