Karlsmyren

En skogstjärn med myrar och skogar i kanterna

Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna

På Karlsmyren kan du uppleva tystnaden eller drillandet från en gulärla. Eller studera den rika växtligheten i de ovanliga extremrikkärren - ett av länets finaste sådana. Till denna extra artrika naturtyp, finns många hotade arter knutna, både bland växter, fåglar och snäckor.

Karlsmyren - en blandning av myr och skog

Karlsmyren ligger öster om Nusnäs, uppe på Siljanskupolen. Det är ett flackt och myrrikt landskap. Runtom Karlsmyren, på de små fläckar av torrare marker, ligger flera fäbodar, bland annat Fåsås och Bomansberg.

I reservatet finns rikkärr och extremrikkärr. Rikkärren räknas som en av de artrikaste myrtyperna med många specialiserade arter av växter, mossor, landmollusker (snäckor) och svampar. I Sverige finns det minst 160 rödlistade arter knutna till rikkärr, många av dem är hotade. Inom reservatet finns även områden med extremrikkärr. Extremrikkärr är mer kalkpåverkade än rikkärren och är ofta mer artrika på kärlväxter. Axag är en regionalt hotad art och denna förekommer i stora antal i extremrikkärren här.

Skogarna består av torra tallskogar med olika ris på marken, men det finns även en del sumpskogar runt vattendrag och i anslutning till myrarna. Sumpskogarna domineras av gran men har även ett stort björkinslag.

Gulärla, grönbena och en ovanlig snäcka

På Karlsmyren kan du få höra och se många typiska myrfåglar. Här finns ängspiplärka, grönbena, gluttsnäppa, trana, orre och gulärla.

I området har även kalkkärrsgrynsnäcka påträffats. Den lever i kärren som finns inom reservatet. Den missgynnas av utdikning, dränering och ingrepp som ändrar de hydrologiska förhållandena och leder till uttorkning av artens livsmiljöer. Här har sådana ingrepp inte förekommit i någon större utsträckning.

Fäbodar och gammal stockbåt

Karlsmyren är omgiven av flera gamla fäbodar. Det är troligt att människorna på fäbodarna nyttjat myrmarkerna för slåtter och sjöarna för fiske och skogen för bete. I Kasttjärnens sydöstra del har man hittat en gammal stockbåt som visar att sjön historiskt använts för fiske.

Jakt, fiske och friluftsliv

Myrarna nyttjas för jakt, fiske och bärplockning. En skoterled går genom området och det finns ett befintligt vindskydd där en ny sådan ska placeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 517 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss