Sätra hasselskog

En slingrande väg genom en lövskog och en naturreservatsskylt

Den kalkrika sluttningen ned mot Siljan har en rik flora av örter, buskar och träd. I dag dominerar granen alltmer och syftet med att bilda ett naturreservat är att sköta området så dess unika naturvärden kan bevaras, utvecklas och restaureras.

Tidiga vårtecken här

Naturreservatet är ett cirka 30 hektar stort område som ligger sydväst om byn Sätra och söder om Plintsberg. I sluttningen ned mot Siljan är förhållandena ytterst goda, jorden är näringsrik och läget är gynnat klimatiskt. Här hittar man alltid vårtecknen tidigast, berättar byborna i närheten.

Slåtter och bete förr

Markerna har tidigare brukats för slåtter och bete. Spår efter detta finns i form av gamla rösen och fägator. Spår som ska bevaras så att äldre tiders markanvändning kan förstås av nutidsmänniskan och framtidens människor.

Ovanlig med hassel långt norrut

Det är ovanligt att hassel förekommer på den här breddgraden men här växer den rikligt. På sina ställen växer ”jättebuketter” av hassel, hasselrunnor. På andra ställen skjuter unga skott upp. Målet är att genom kontinuerliga skötselinsatser gynna och utveckla de krävande arter som finns representerade i reservatet. Bland annat finns här en av få kända platser med den mycket ovanliga skalbaggen rönnpraktbagge. Den syns monterad på en av bilderna ovan. Det exemplaret är dock inte insamlat i detta reservat eftersom det inte är tillåtet.

Utökning med ännu mera rönnar

I anslutning till det befintliga naturreservatet finns ett cirka 5 ha stort område med höga naturvärden. Dessa är av samma karaktär som i det befintliga naturreservatet, och utgör fortsättningen av sluttningen med lövrik skog som det befintliga naturreservatet omfattar. Även i detta område finns hassel och andra naturvårdsintressanta lövträdarter, särskilt en ansenlig mängd rönnar. Detta var grunden till att länsstyrelsen utökade naturreservatet under 2018. I detta område kommer även en ny informationsplats för hela området att anläggas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark, skada växande eller döda träd.
  • insamla mossor, lavar, vedsvampar och insekter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen förutom på markerad skoterled under vintertid.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 29 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss