Åhlmans Olof Olssons minnesskog

Skog med stora tallar och lite granar

På bara namnet hör man att detta måste vara ett vackert område. De gamla furustammarna, som i vissa fall är upp mot 200 år gamla utgör ett estetiskt inslag. Områdets högsta värde är för det rörliga friluftslivet. Det ligger på Ålheden, som genomkorsas av promenadstigar.

Vacker moskog skyddas för höga värdens skull

Det här är det äldsta skogsbeståndet på Ålheden och utgör en värdefull beskrivning av relativt orörd moskog. Såväl de estetiska värdena som naturvärdena kommer att öka med beståndets åldrande.

Svampar, lavar och fåglar trivs i området

Skogen domineras av tall av varierande ålder, men merparten av träden är mellan 100-200 år gamla. Enstaka spår av åsknedslag finns bland de grova träden. Vedsvampfloran är sparsamt företrädd i beståndet, medan flera olika lavarter växer på stammar och döende ved. Skogen är en typisk moskog och dåligt skiktad. Vegetationen är fattig och utgörs av glesa bestånd av lingonris och lummer. Enstaka ungtallar och granar ger beståndet ett avvikande kronskikt. Lärkfalk och spillkråka har observerats i området.

Vem var Åhlman?

Frågan om skydd av området kom upp redan på 40-talet då dåvarande ägaren Simon Åhlman undantog området från avverkning. Simon Åhlman var jägmästare och engagerad inom länets naturvård på den tiden och ville genom minnesskogen hedra sin far Åhlmans Olof Olsson. Under stor pompa och ståt invigdes minnesskogen den 22 augusti 1948, under överinseende av Åhls kommunalnämnd, Hembygdsförening och spelmanslag. Först 1993 blev området ett kommunalt naturreservat genom beslut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Leksands kommun.

Mer om Åhlmans Olof Olsson kan man läsa på den skylt som finns uppsatt i området.

Hur hittar man hit?

Reservatet är beläget ca 300 meter väster om riksvägen vid infarten mot Knippodheden. Området begränsas i öster av en mindre körväg, som i dag används av det rörliga friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon
  • rida eller föra hästfordon
  • göra upp eld
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, blommor, mossor, svampar eller lavar
  • samla in insekter
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1993 av Leksands kommun
Storlek: 1 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss