Stikåsälsbäcken

Tjärn med omgivande myrmarker med skog i bakgrunden. Vacker molnhimmel.

Högvuxen granskog och granna blommor slåss här om platsen närmast vattnet. Stikåsälsbäcken som gett naturreservatet dess namn, rinner rakt igenom området och har sitt utlopp i Ryssån.

Riksintressant fiskart simmar här

Stikåsälsbäcken är ett mindre vattendrag som rinner ut i Ryssån. Ån är ett lek- och uppväxtområde för Siljansöringen, som är utpekad som en fiskstam av riksintresse. Länsstyrelsen prioriterar därför åtgärder i Siljans biflöden kommande år. Det kan handla om att återställa bäcken till sitt ursprungliga flöde. Till exempel tar man bort vandringshinder så att fiskarna kan passera.

Blommor med skönhet och växter med doft

Längs bäcken växer blommorna dvärghäxört, gullpudra och trolldruva. Här finns också den vackra ormbunken strutbräken och den roliga revlummern som slingrar sig fram med en stam som ett långt rep. I vattnet växer näckmossa på stenarna. Ute på myrmarkerna kan du känna doften av pors och skvattram och beskåda de vackra växterna vattenklöver, rosling och ängsvädd. Orkidéerna skogsfru och spindelblomster finns också i området.

Försöksområde med nästan hundraåriga anor

Stikåsälsbäcken ligger inom Siljansfors försökspark. Parken uppläts 1921 av Stora Kopparberg AB till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som bedriver skoglig forskning inom försöksparken. Stikåsälsbäcken är en referensyta inom försöksparken och innehåller inga försök, provytor eller liknande. Referensyta betyder att den fungerar som en jämförelse, en orörd plats att jämföra med andra, där försök har genomförts.

Uttal av namnet Stikå-säls-bäcken

Det är lite tungvrickande att försöka säga namnet på det här reservatet - Stikåsälsbäcken. Uppströms bäcken ligger platsen Stikåsäl, namngivet förmodligen efter någon kallad Stikå. Säl betyder fäbod. Så då blir det kanske lite lättare att säga; Stikå-säls-bäcken!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag gäller för insamling av löst liggande, mindre och torra grenar och kvistar, i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 17 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss