Östra Gisslarbodlöten

Naturreservatet användes en gång i tiden av fäboden Östra Gisslarbodarna som betesmark. Här finns ett varierat och naturskönt landskap med naturskog, små tjärnar, myrar och vattendrag.

Östra Gissarlobodlötens naturreservat är ett stort och varierat område med naturskog, små tjärnar, myrar och vattendrag. De västra delarna är ganska kuperade, blockrika och domineras av tallskog, fläckvis urskogsartad. Vissa tallar är uppemot 250 år.

I öster är terrängen flackare och skogen mer graninblandad. I reservatet lever ovanligare fåglar som lavskrika och tretåig hackspett men också en större mängd rödlistade arter, exempelvis den sårbara ringlaven samt vedsvampar som gräddporing och ullticka.

I området finns en hel del spår efter inlandsisens avsmältning, till exempel blockrika områden, isälvsrännor och så kallad murtoos. Reservatet har fått sitt namn på grund av att området en gång i tiden nyttjades av fäboden Östra Gisslarbodarna som betesmark.

Är reservatet besöksvänligt?

Östra Gisslarbodarna omfattar ett stort område där du kan ströva fritt för att plocka bär och svamp. Det är även möjligt att fiska i någon av de tjärnar som finns här. Vintertid kan området besökas via den skoterled som löper igenom naturreservatets östra del. En del av leden når upp till Stora Ljustjärnen i reservatets nordvästra hörn.

Vid Stora Ljustjärnen finns en slogbod uppförd och på sikt planeras ytterligare en slogbod vid Pålstjärnen. Det finns en mindre vandringsled från entrén vid Källassenvägen som slutar vid Pålstjärnen.

Vad gör naturreservatet unikt?

Detta är ett av de största naturreservaten i Rättviks kommun och det största i kommunens södra del.

Nybildat reservat

Reservatet bildades 2023. Det finns en slogbod för besökare i området som skoterklubben anlagt på västra sidan av Stora Ljustjärnen.

Framtida tänkta åtgärder

Länsstyrelsen vill på sikt anlägga en entré och parkeringsplats vid Källassenvägen, men inga beslut är fattade. Vår förhoppning är att så småningom anlägga en rastplats vid Pålstjärnen samt en led som leder dit från entrén.

Att tänka på

Det kan vara svårt för besökare att röra sig i de västra delarna av reservatet, eftersom terrängen där är kuperad med väldigt många stenblock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: skoter får framföras på i markerade skoterleder i föreskriftsskartan (bilaga 2), då marken är snötäckt. Körning i samband med transport av sjuk person till läkare eller liknande är tillåtet.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2023
Storlek: 450 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Rättviks tätort kör du först norrut på väg 301 och tar sedan av vid Ingels, till öster in på väg 889. Efter 19 km, vid Goliats, tar du sedan av mot norr på väg som skyltar mot Dalfors. Efter 7,5 km finns vägficka där reservatets entré och parkeringsplats planeras anläggas.
Redan idag går en omärkt stig från platsen till Pålstjärnen.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss