Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Almsjön

Gles barrblandskog

Återkommande bränder och mycket döda träd ger stor biologisk mångfald i Stora Almsjöns naturreservat.

Historisk och nuvarande markanvändning

Den historiska skogskartan från 1800-talets mitt över Lima socken visar att området även då täcktes av skog. Det är troligt att det bedrivits någon form av skogsbruk i området. Idag är jakt den enda formen av markanvändning som förekommer i området.

Biologiska bevarandevärden

Området omfattar en mosaik av flera naturtyper. Blåbärsgranskog är den dominerade naturtypen. En bäck med örtrik vegetation öster om vägen, några mindre hällmarksområden, ett större myrområde i söder och flera mindre myrområden finns insprängda i blåbärsgranskogen.

Skogen är naturskogsartad och domineras av gran. Endast i några små hällmarksområden är tall det dominerande trädslaget. Skogen har utvecklats fritt och innehåller de strukturer som förkommer i sena successionsstadier i orörd barrskog. Det finns rikligt med död ved både i forma av grova talltorrakor, högstubbar och grova tallågor i olika nedbrytningsstadier.

Kolade stubbar och brandljud i tallar vittnar om att området drabbats av återkommande bränder. I nordöstra delen av området finns rikligt med död granved med stor förekomst av vedsvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda, - stående eller ikullfallna, - träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 55 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss