Fåsmyr och Mörkloksmyren

En stor skogstjärn med myrar runtom och skog i bakgrunden.

Mellan Nusnäs och Fåsås ligger detta vidsträckta naturreservat. Här finns våtmarker och två större sjöar, Västertjärn och Östertjärn. Men de är de artrika myrarna som har störst biologiskt värde. Ett besök här kan ge både en hjortronhink, fågelkvitter eller bara lite lugnt och ro i en vildmark som ligger nära till hands.

Stort reservat med varierad natur

I detta stora naturreservat finns flera olika naturtyper - våtmarker med mossar och myrar, både öppna och trädbärande kärr. Inspräng mellan dessa finns myrholmar med fast mark där det mest växer tall, men även gran och björk.

Kärr med ovanlig snäcka och växt

I reservatet finns rikkärr och extremrikkärr. Rikkärren räknas som en av de artrikaste myrtyperna med många specialiserade arter av växter, mossor, landmollusker (snäckor) och svampar. I Sverige finns det minst 160 rödlistade arter knutna till rikkärr, många av dem är hotade.

Inom reservatet finns även områden med extremrikkärr. Extremrikkärr är mer kalkpåverkade än rikkärren och är ofta mer artrika på kärlväxter. Axag är en regionalt hotad art och denna förekommer i stora antal i extremrikkärren här. I området har även kalkkärrsgrynsnäcka påträffats. Den lever i kärren som finns inom reservatet.

Kulturhistoria från flera fäbodar

Reservatet är omgiven av flera gamla fäbodar. Bland andra Bomansberg, Tåtermyren, Fåsås och Fudals fäbodar. Det är troligt att människorna på fäbodarna nyttjat myrmarkerna för slåtter och sjöarna för fiske och skogen för bete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 566 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss