Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mossgräsberget

Området vid Mossgräsberget består till största delen av en stor lövbränna. Det är lövskog som kommit upp efter skogsbrand. Lövbrännan utgör kärnan i en hel trakt som brann av vid en stor brand i slutet av 1800-talet.

Asp och björk lyser upp i barrskogslandskapet

Nu lyser lövskogen i ögonen när man blickar över västligaste viken av Ågsjön från vägen mellan Åg och Vintjärn. Väl inne i skogen dominerar asp och ofta sprängtickeangripen, högstammig björk. Förutom lövskogen ingår blandskog, rena granbestånd och i norr magrare tallmarker.

Nattviol och flugsnappare är sällsynta arter som här är vanliga

Nattviol är en orkidé som är typisk här och den mindre flugsnapparen har här sin favoritplats i Dalarna. Lövbrännan påverkades tidigare av skogsbete av korna från Ågs hage, ett jordbruk där åkrarna slogs senast 1954.

Återskapande av branden som påverkan på skogen

I juni 2011 genomförde naturvårdsenheten på Länsstyrelsen en naturvårdsbränning. Ett cirka tio hektar stort område i reservatets norra delar brändes. Skogen som brändes var tallskog med ett visst inslag av lövträd, men även en ökande andel gran.

Varför bränner man?

Syftet med bränningen var att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Bränningen genomfördes genom att tända på skogen i ett kontrollerat mönster mot vinden. Brandens intensitet kunde på detta sätt hållas på en önskvärd nivå. Det lyckade resultatet blev att huvuddelen av granarna dog medan huvuddelen av tallarna överlevde. På några års sikt är förhoppningen att resultatet även skall bli en naturlig föryngring av tall och lövträd. Dessutom kommer de branddödade träden redan första året att härbärgera insekter som i sin tur gynnar häckande hackspettar.

Besökinformation

För att besöka reservatet kör du förbi Ågsbruk och fortsätter längs Ågsjöns västra kant. Precis efter sjön finns en stickväg upp åt vänster, här är det skyltat mot naturreservatet. Kör försiktigt då vägen kan vara lite gropig. Efter cirka 1 km, inne i reservatet, finns en parkeringficka på höger sida med plats för upp till 2 bilar.

Vandringsleder

Från parkeringen utgår vandringsleden som består av en sydlig slinga och en kortare nordlig slinga som tar dig genom den gamla naturvårdsbrännan från 2011.

Södra slingan är en vandring på cirka 3 km. Den norra slingan är cirka 1,2 km och börjar i nordvästra hörnet av södra slingan.

Dessutom passerar en led genom reservatet längst i söder mot sjön. Det är Isala-Åg-leden som kan ge dig en rundvandring på 16 km. Denna led förvaltas av Böle-Isala bygdegårdsförening.

Foton: Uno Skog, Anders Heurlin, Länsstyrelsen Dalarna

Skogen i Mossgräsberget. Foto.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1999/2005
Storlek: 158 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss