Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tandflytta

En skogstjärn omgiven av skog

Området ligger i det svagt kuperade skogslandskapet öster om Västerdalälven. Här finns riktigt gammal tallskog med träd över 300 år gamla. Här finns också en fin myr med höga värden för fågellivet.

Döda och levande träd upp mot 300 år

Längst i väst finns en barrnaturskog med lite gamla aspar och sälgar. Åldern på träden varierar mellan 90-200 år. Skogen är mycket rik på både liggande och stående död ved. Österut är skogen nästan som en urskog och bedöms ha unika naturvärden. En del av de gamla tallarna är över 300 år! Död ved finns i form av torrakor, högstubbar och lågor - till glädje för många insekter, svampar, lavar och fåglar.

Fågel på myren och fisk i bäcken

Tandflyttmyren inventerades år 1979 och bedömdes då ha ett rikt fågelliv och fick klass 3 i fågelmyrinventeringen. Här hittade man då häckande storspov och videsparv. Hur läget är med fågellivet i dag, är oklart. I den naturliga Tandvålsbäcken vet man dock att fisklivet är rikt - abborre, braxen, bäcknejonöga, gädda, id, lake och mört kan man hitta där.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan man följa grusvägen som går precis öster om älven, mellan Forsgärdet och Säljebodarna. Vägen är smal och kan vara gropig så kör försiktigt.

Strax söder om Tandans utlopp i älven finns möjlighet att parkera på en ficka längs vägen. För att ta sig in i området vid Tandan behöver man passera järnvägsspåret till fots. Tågtrafiken är sparsam här, men var uppmärksam och se dig noga för.

Här får du ströva på egen hand då det inte finns några iordningställda anordningar för besökare.

Reservatsskylt saknas i dagsläget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
    arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 173 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss