Skärberget

En gles tallskog som växer i en brant där stora och många stenar finns.

I denna terräng tar man sig inte fram fort. Och farligt kan det vara också, så ta det varligt om du ska försöka klättra över detta stenrammel. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Naturreservatet utgör Skärbergets östsluttning, ned mot sjön Amungen.

Området har två naturtyper, båda med en genomsnittlig ålder av cirka 130 år. Områdets västra del utgörs av den blockrika, torra och fattiga bergsbranten. Här dominerar en klen tallskog med ett stort inslag av unga björkar och enstaka granar. Inslaget av gamla döda liggande och stående träd, s k lågor och torrträd, är stort och dessa hyser ofta spår av bränder.

Vid bergets fot och österut tar en mer blandad skog över på friska och sumpiga marker. Här finns gott om lövträd, främst björk men även asp, al och sälg.

I några sumpigare områden uppträder större bestånd av klibbal. Brandspår finns rikligt i stora gamla stubbar.

I områdets norra del finns även några blöta sänkor med rikligt med torrträd.

Berggrunden består huvudsakligen av granit med ett stråk av felsisk metavulkanit i västligaste delen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 99 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss