Säterdalen

Säterdalen är ett omväxlande landskap med branta raviner och böljande skogsbackar. På ravinens botten slingrar sig Ljusterån fram. En vandringsled går genom dalen längs med Ljusteråns stränder. Här finns en unik och fantastiskt vacker natur, men även en kunglig rastplats!

Tillfälligt avstängda entréer

Vägen till entrén vid Norddalen och entrén vid Troladan är tillfälligt avstängd för motortrafik. Vi arbetar för att hitta en lösning snarast.

Ta med egen ved!

Underhåll på leder och rastplatser har minskat. Lägre anslag, det vill säga mindre pengar, till naturvård förändrar förutsättningarna för skötseln i naturreservatet. Det här innebär att vi inte:

 • underhåller vandringsleder,
 • tillhandahåller ved,
 • regelbundet städar rastplatser.

Det är därför viktigt att du tar med dig skräpet hem, och du får inte plocka ved från skogen.

Vandringsleder

 

I Säterdalen finns flera fina vandringsleder som i stort följer Ljusteråns stränder. Men tänk på att vandringen sker på naturens villkor. Erosionen pågår ständigt och den gör att framkomligheten kan variera från år till år. Men det gör också att varje besök blir lika spännande. Här är förslag på vandringar:

 1. Från Folkparken till Kônsta, vidare på Stånggången och via Sördalen tillbaka till Folkparken. En lagom lång promenad där du bland annat går runt Näsåkerspussen där Kärleksudden finns och tillbaka över åsen. 2,4 km.
 2. Folkparken–Norddalen–Ljusterbron. En vandringsled nere i ravinen utmed Ljusterån genom hela Säterdalen. Fram och tillbaka tar promenaden omkring fem timmar i maklig takt. Leden kan bitvis vara svårframkomlig. En matsäck är alltid bra att ha med sig. 6 km i ena riktningen.
 3. Troladan–Springkällan–Åbron–Troladan. En kortare slinga, delvis på traktorväg. På sina ställen kuperad terräng. 2,5 km.
 4. Ljusterbro–Springkällan–Åbron och vidare längs leden på andra sidan ån tillbaka till Ljusterbro. Här passerar leden Pumphuset, Svartmyrorna samt Franssons stugor, som är en trevlig fikaplats. Mellan Svartmyrorna och Ljusterbron går en led vidare in i Solvarboravinen.
  4,5 km.

Franssons stugor

I Säterdalens norra del ligger Franssons stugor. I dessa enkla stugor finns möjlighet att rasta och söka skydd för regnet. Intill stugorna finns grill och bänkbord, och i ett av uthusen finns ett enkelt utedass. Hit kommer du enklast via Ljusterbro i norra delen av området, men det går naturligtvis även att vandra upp hit från till exempel Norddalen.

Mer om Säterdalen på Visit Dalarna

På Visit Dalarna finns information om folkparken, lekplatsen och matserveringen som ligger alldeles intill naturreservatet.

Säterdalen, Visit Dalarna Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsanpassat i Säterdalen

Folkparksentréen

Sommartid finns det p-platser för funktionsvarierade nere vid restaurangen. Då åker du ned vägen under Säterdalsportalen till ända ned i dalen till Folkparken. Då slipper du backen.

Norddalen-Almbacken

Utgå från entrén vid Norddalen. Leden mellan Norddalen och Almbacken är tillgänglighetsanpassad. Här kan du ta dig fram med rullstol, barnvagn och även om du är synskadad. Vid Almbacken finns en grillstuga med eldstad och bord och bänkar under tak. Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass. Bilder på anläggningen finns i bildspelet nedan.

Prins Gabriels rastplats

Utgå från entrén vid folkparken. Följ gångvägen mot fäboden, och vägvisning mot Prins Gabriels rastplats. Vid rastplatsen går det att grilla. Hela gångvägen från folkparken fram till rastplatsen är tillgänglighetsanpassad, samt även själva rastplatsen. Bilder på anläggningen finns i bildspelet nedan.

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Utmed ravinens sidor växer en djungelliknande lövskog med höga biologiska värden och en stor artrikedom.

Frodiga lövskogar

Betraktad från ovan framträder vegetationen i Säterdalens ravinsystem som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande slättlandskapet. Att det är så frodigt nere i ravinen beror på en kombination av gynnsamt klimat, näringsrik lövskogsförna och finkorninga jordar. Här kan du uppleva samma mustiga frodighet som i en sydländsk ädellövskog.

Skogen med gråal har en kort omloppstid. Det ger bra med död ved vilket är helt avgörande för många växters och djurs överlevnad. Veden utnyttjas som föda, växtplats, boplats och skydd. Flera arter är dessutom knutna till död lövved.

Mångfald av arter

Lövskogen skapar en näringsrik jordmån som i sin tur gynnar floran. Några av de typiska lundväxter som finns här är den gulgröna gullpudran, ormbär och springkorn. Springkorn är en rolig växt, som kan roa både barn och vuxna. När du rör vid de mogna frukterna, öppnar de sig med en explosion.

Men inte bara växter som trivs i den skyddande dalen. Här finns också en stor rikedom bland fåglar, insekter och svampar. Flera arter av insekter i Säterdalen är direkt knutna till lövskogsmiljön. Här finns bland mycket annat en rad med sällsynta markskalbaggar liksom många ovanliga lövskogsanknutna fjärilar. Springkorn är värdväxt för tre fjärilsarter: springkornfältmätare, gulryggad fältmätare och nätådrig parkmätare. Säterdalen är av nationellt värde för dessa arter som har sitt största utbredningsområde här.

I dalen finns också den ovanliga buskmusen. Den känns igen på sin långa svans och en mörk strimma längs mittryggen. Buskmusen kommer fram i skymningen och på nätterna. På vintern kryper den in i ihåliga träd för att lägga sig i vinterdvala.

Den levande ravinen äter av omgivningarna

Säterdalen är ett av Sveriges bästa exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer och utvecklas hela tiden genom en rad naturliga faktorer. Efter den senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i detta område. Genom dessa avlagringar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken letat sig fram och grävt sig allt djupare ned.

När flödena nådde ned under grundvattennivån, ökade snabbt erosionen. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet. Odlingsmarkerna intill ravinerna slukas sakta av den växande dalen. Säterdalen har cirka 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.

Säters dal förr i tiden

Från att tidigare ha uppvisat vidsträckta åker- och ängsmarker med slåtter och bete har dalen under de senaste 100 åren vuxit igen. Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits här i dalen. Bland annat låg Sveriges första kopparmyntverk i Säterdalen. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

I boken Säters Dal leder oss Tomas Ljung genom Säterravinernas vindlande lövgångar. Många lärda röster från skilda tider skyndar till och blir våra ciceroner. Skildringarna illustreras av ett stort antal fotografier av Dalarnas store naturporträttör, P. Roland Johansson, som under mer än trettio år dokumenterat Säterravinerna.

Springkällan

Springkällan som ligger vid Svartmyrorna är en artesisk källa. Grundvattnet under marken är här under tryck, skild från ovanliggande mark av ett tätt jordlager. Vid springkällan har det uppstått ett hål i jordlagret och vattnet bubblar upp ur marken genom självtryck. Springkällan var förr vattentäkt till Uggelbo. Där finns därför rester efter vattentäkten och ett rör är nedslaget i marken som når det instängda grundvattnet. Det är så springkällan har uppstått. Smaka gärna, vattnet går att dricka.


Entréer till Säterdalen

Du kan komma in i området från sex olika håll. Entréerna vid folkparken och Norddalen (1 och 4) är de entréer som vi prioriterar och där du säkrast kan hitta ved vid rastplatserna, med mera. Här finns också tillgängliggjorda leder som funkar för rullstol och barnvagn.

Karta över Säterdalen där de sex olika entréerna är markerade

Karta över Säterdalen där de sex olika entréerna är markerade.

1. Folkparken – stora entrén.

Här finns en stor parkeringsplats, lekplats, toaletter, servering och visningsfäbod. Allt detta ligger utanför reservatet. Vid gångvägen på väg mot naturreservatet finns en stor informationstavla om reservatet.

Efter cirka 700 meter kommer du till prins Gabriels rastplats. Följ skyltningen mot Prins Gabriels rastplats och Kärleksudden. Här finns bord, bänkar och eldstad med ved. Leden från Folkparken ut till Prins Gabriels rastplats är tillgängligjord för rullstol och barnvagn.

2. Reningsverket/Kônsta.

Liten parkeringsplats med plats för 10 bilar och informationsskylt. På andra sidan bron/dammen ligger stånggången. Vid byggnaden som hör till denna anläggning finns informationsskyltar om den märkliga stånggången. Vandra vidare på lederna inne i dalen, både uppströms, nedströms eller mot entré Sofiagruvan.

3. Sofiagruvan.

Stor parkeringsplats och grillplats med bord och bänkar (ej under länsstyrelsens förvaltning). Cirka 700 meters vandring till stånggången nere i dalen. Sista biten är brant och kan vid regn och på hösten vara lerig och hal. Stigen funkar att gå med barnvagn.

4. Norddalen-Almbacken.

Liten parkeringsplats för cirka sex bilar, tillgängliggjort utedass och flera rastplatser. Enkelt rastbord efter ett par hundra meter och en stor rastplats ytterligare ett par hundra meter in i dalen vid Almbacken.

Vid den stora rastplatsen finns bänkar och eldstad med grillgaller, och oftast tillgång till ved. Hela leden och grillstugan är anpassad för rullstol och barnvagn.

5. Troladan.

Liten parkering med plats för cirka fem bilar. Informationstavla, ingen rast- och grillplats. Följer du stigen västerut finns två rastbord nere vid Åbron.

Genom att börja din vandring här får du först uppleva de öppna slättmarkerna och förändringen ned i den lummiga dalen. Stigen ned till Åbron funkar att gå med barnvagn.

6. Ljusterbro.

Här finns utedass, slogbod och grillplats med ved alldeles intill den lilla parkeringen med plats för 3-5 bilar. Kör försiktigt, vägarna ned hit kan vara gropiga eller sönderregnade. Säkrast är att köra norrifrån via Ljusteräng. Vägen är avstängd för genomfartstrafik.

Från Ljusterbro är det inte långt att vandra längs ån till Franssons stugor - se nedan.

Lummig grön skog sedd från en höjd

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Foto på sidan: Maria Jons, Andreas Gällerspång och Stefan Hamréus, Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • skada växande eller döda, (stående eller i kullfallna), träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • cykla eller rida annat än på de leder som är markerade för cykling och ridning. Utöver dem är det även tillåtet att cykla på vägarna som korsar området vid Norddalen, Åbron och Ljusterbron.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 541 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Området ligger alldeles intill Säters samhälle.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss