Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vedungsfjällen

Vedungsfjällen ligger i gränstrakterna mellan Dalarnas och Jämtlands län. Området är en isolerad östlig utlöpare av Dalafjällen och är typiska lågfjäll med mjukt rundade toppar. Kanske är detta ett av Sveriges mest okända fjäll? Men trots dess anonymitet finns här flera fascinerande företeelser. Vad sägs om det vackra vattenfallet i Yxningån, ett stort brandfält efter en förödande brand den varma sommaren 1959, länets näst högsta berg Sömlinghågna och det märkliga tundrafenomenet palsar!

Höga berg...

Dalarnas näst högsta berg Sömlinghågna, 1195 meter över havet, ligger alltså i reservatets nordkant, till häften in i Härjedalen. Från Lofsdalen finns markerade vinterleder till och runt berget och en våffelstuga som många besöker vintertid. Andra höga berg i området är Oxvålen och Fröberget, som har rika ängsgranskogar med den ståtliga fjällväxten fjällkvanne. På Oxvålen finns även en rest av gammal granskog som tack vare sin höga fuktighet undgått brand under lång tid. Utanför reservaten är sådana skogar numer en mycket ovanlig företeelse eftersom de i stor utsträckning har avverkats. Men här finns de alltså kvar.

... och djupa dalar - eller raviner

I Yxningaån, strax öster om Fröbergsvallen finns ett vackert vattenfall. Följer man stigen uppför Svartåsen kommer man till ån och fallet. Ån rinner fram i en ravin och på en sträcka av cirka 300 meter faller ån 50 meter och bildar flera små vackra vattenfall. I folkmun kallas Yxningåfallen för Brudslöjan.

Brandfält

Undgått brand har dock inte delar av skogen på Fröberget. Omkring trettio hektar gammal granskog hann brinna av efter en hel veckas brand under den torra och varma sommaren 1959. Än idag står den brunna skogen kvar orörd, kanske ett av våra märkligaste brandfält.

Renlav betas här av ren

Gulgrön renlav täcker fjället på sina håll, men inte alls i samma utsträckning som på Fulufjället, där det inte finns renar. Här betar renar ofta och går därför hårt åt lavtäcket. Tamrenens vilda ättling, vildrenen hade för 150 år sedan faktiskt en av sina sista utposter här på Vedungsfjället. Nu är den sedan länge borta.

Märkliga frostfenomen

Vandrar man vidare upp på fjället, där de glesa hedskogarna börjar och de torrare rismyrarna fyller ut dalgångarna, kan man få uppleva ett märkligt frostfenomen. Det är meterhöga tuvor av torv vars kärna är av is, så kallade palsmyrar. De är mer vanliga på den sibiriska tundran, där de inte ens tinar under sommaren. Här hinner de kanske göra det, men bygger ändå upp märkliga torvformationer.

Rikt fågelliv...

Ett av länets största sammanhängande myrområde är beläget i sluttningen nedanför Vedungsfjället. Området är en mosaik av fastmarksholmar, myrar, kärr och större och mindre vattensamlingar. Här är fågellivet rikt och du kan stöta på arter som fjällpipare, ljungpipare, brushane och småspov.

...men fattig flora

Floran i området är relativt artfattig men är av intresse som sydlig utpostlokal för flera nordliga arter. Här finns till exempel fjällkvanne och tromsögontröst.

Foto i bildspelet: Maria Hestner och Sebastian Kirppu.

Utsikt över fjällvärld med hedar, stenskrammel och sjöar

Utsikten från Sömlinghågna är milsvid. Du kan se stora delar av norra Dalarna och en bra bit in i Härjedalen. Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade eller att gräva upp växter eller borttaga mossor och lav,
 • köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för följande: Terrängskoter får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturreservatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset eller fäboden. Färdvägen skall väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undvikes. Körning får ske i samband med polis-, tull- och räddningsverksamhet. För länets fjällräddningspatruller gäller särskilda föreskrifter som framgår av reservatets skötselplan.
 • vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservat medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle,
 • landa med luftfartyg. Undantag gäller vid polis-, tull- och räddningstjänst, i samband med tillsyn och skötsel av naturreservatet samt i direkt samband med renskötsel.
 • i bergsstup ägna sig åt bergsklättring.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1995
Storlek: 19400 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt