Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bysjöholmarna

Bysjöholmarnas naturreservat samlar sex öar i Dalälven. Här växer ekar och ovanliga vedsvampar och lavar. En stor mängd lövträd gör att hackspettarna trivs. Öarna nås bara med båt eller kanot. Räkna med att det inte kommer att vara någon trängsel på öarna.

Flera öar ingår i reservatet

Bysjöholmarna ligger i Bysjön, en del av Dalälven. De västra öarna, Lammön och Långholmen, är delar av Möklintaåsen som fortsätter norrut och bildar Byåsen. Österut ligger Arnön, Vidön, Lillön och Drällsholmen.

Ek och lind och rosenpilört

Den här delen av Dalälven ligger längs den biologiska norrlandsgränsen. Här kan ek och lind självföryngra sig, vilket de inte gör norrut. Öarna har en rik flora. I de vidsträckta bestånden av grenrör och vass- eller norrlandsstarr klänger den sällsynta kärrvialen. I vattenlinjen växer bågsäv och rosenpilört.

Mest växer här en lövrik granskog. Uppe på åsarna växer tallskog. ATt det är så mycket lövträd kan förklaras med återkommande översvämningar men också slåtter och bete. Asp och björk dominerar. Här och var finns en hel del ek och lind.

Många arter och annorlunda sådana

På öarna finns många sällsynta arter av lavar och vedsvampar som drar nytta av mängden död ved. Hit hör också en mycket rik insektsfauna där speciellt de sällsynta vedlevande skalbaggarna har uppmärksammats.

Av alla arter kan nämnas de som gynnas av översvämningar; älvängslöpare, strandskinnlav och hårklomossa. Många olika arter, både insekter, fåglar och mossor och lavar, gynnas av den stora tillgången på asp. På ekarna kan man till exempel hitta svampen rutskinn som bara finns på Vidön i hela Dalarna.

Fågellivet är både art- och individrikt. Hackspettarna sätter starkt sin prägel på området genom bo-byggande och födosök i de gamla träden.

Kulturförhållanden

Bysjöholmarna saknar bebyggelse, men de har under lång tid varit av stort värde som slåtter och betesmark. På skifteskartor från 1801 upptas merparten av marken som "sva" "kärrslog" eller "starrslog". Vissa delar kallas "backe", vilket torde avse steniga, svårutnyttjade marker som sannolikt hyste en del skog.

För övrigt måste öarna ha varit i det närmaste helt öppna med undantag för de gamla ekar och tallar som är så gamla att de fanns även på den tiden. På Vidön kallas ett område "backen med ladorna", men annars tycks bebyggelse ha saknats. Slåttern torde ha upphört redan vid seklets början, men bete har förekommit ända in på 1950-talet.

På Lammön har även en ganska intensiv grusbrytningsverksamhet skett som gjort stora sår i åsen. Dessa har dock börjat växa igen med tall så att de inte är så påtagliga idag.

Att komma till öarna

Bysjöholmarna kan bara nås med båt. Kom ihåg att du endast får förtöja båten ett dygn. Lammön är välbesökt och den ö som lämpar sig bäst för strövtåg. Här finns också en markerad stig.

Samtliga foton: Anders Heurlin, Länsstyrelsen Dalarna.

Gnag efter bäver på en tjock trädstam som nästan är helt avgnagd av bäverns kraftiga tänder.

Det är fascinerande hur mycket en bäver kan gnaga - och det på ganska kort tid! Här behövs ingen motorsåg, utan bara starka tänder och lite envishet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att

 • störa djurlivet (till exempel närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd)
 • medför ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
 • tälta eller förtöja båt mer än 1 dygn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 295 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss