Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjurforsbäcken

Bjurforsbäckens naturreservat är ett tätortsnära område med en spännande miljö. Här finns den vackra bäcken, som ibland flyter långsamt, ibland har mer bråttom. Vid sidan av bäcken finns en lummig granskog och i söder finns spår från äldre tiders industriverksamhet.

Lokal öringstam och död ved

Det är bäcken som gör området så intressant. Här simmar en lokal öringstam som troligen är en rest av den ursprungliga Dalälvsöringen. Bäcksträckan i naturreservatet är cirka 1,5 km lång. Här finns både strömmande och lugnt flytande delar som ger öringen lämpliga lekbottnar och ståndplatser.

Skogen är mer eller mindre opåverkad av skogsbruk. Det är ovanligt. Här finns en en hel del döda träd, både liggande och stående. Många sällsynta skalbaggar, lavar och mossor är beroende av att det finns död ved i skogen. Vissa delar domineras av lövträden med ett rikt fågelliv.

Floran består till stor del av olika näringskrävande arter. Till exempel ormbär, stinksyska, liljekonvalj, rödblära, gullpudra och träjon. Många kulturväxter från närliggande tomter växer också längs bäcken, bland annat spirea, apel, krusbär, svarta vinbär, pestskråp och krollilja.

Fornlämningar och tätortsnära friluftsliv

Området är ett naturligt besöksmål för naturintresserade Avestabor, och vandringsleden Bruksleden tangerar reservatet. Flitigast besökt är den södra delen med markerade leder och kulturlämningar. Här finns flera fornlämningsområden med spår från äldre tiders industriverksamhet, bland annat ett mässingsbruk.

Den norra delen av reservatet är svårtillgänglig på grund av tät skog och bebyggelse.

En forsande bäck, i en grönmossig granskog.

I bäcken finns bäcköring. Har du tur och tålamod, kan du kanske få syn på en av dem mellan stenarna. Samtliga foton på sidan: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada kulturlämningar såsom stengrunder, jordkällare, slagg eller andra restprodukter från hytthanteringen eller annan äldre industriverksamhet
  • skada växande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • ha hunden eller annat husdjur lös
  • cykla eller rida annat än på vägar och leder som är avsedda för det
  • fiska i Bjurforsbäcken/Salomonsån

Dessutom är det inom reservatet förbjudet att utan Avesta kommuns tillstånd:

  • fånga eller insamla insekter och andra ryggradslösa djur
  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
  • utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2010 (av Avesta kommun)
Storlek: 15 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Avesta kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
servicecenter@avesta.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss