Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bjurforsbäcken

Bjurforsbäckens naturreservat är ett tätortsnära område med en spännande miljö. Här finns den vackra bäcken, som ibland flyter långsamt, ibland har mer bråttom. Vid sidan av bäcken finns en lummig granskog och i söder finns spår från äldre tiders industriverksamhet.

Titta i bäcken efter öring

Bäcken är inte bara ett vackert inslag utan i denna finns det som gör området så intressant. Här simmar nämligen en lokal öringstam, som sannolikt är en rest av den ursprungliga Dalälvsöringen. Den bäcksträcka som ingår i naturreservatet är ca 1,5 km. På denna sträcka ingår både starkströmmande och lugnflytande delar. Här hittar öringen både lämpliga lekbottnar och ståndplatser.

Döda träd och levande lövträd viktiga inslag

Skogen är mer eller mindre opåverkad av skogsbruk, vilket är ovanligt. Här finns en god tillgång på döda träd, både liggande och stående. Många sällsynta skalbaggar, lavar och mossor är beroende av att det finns död ved i skogen. I vissa delar är det lövträden som dominerar och där finns ett mycket rikt fågelliv.

Naturliga växter och trädgårdsväxter

Floran är rik och består till stor del av olika näringskrävande arter. Till exempel kan nämnas ormbär, stinksyska, liljekonvalj, rödblära, gullpudra och träjon. Ett ovanligt stort bestånd av springkorn växer i norra delen av reservatet. Många kulturväxter förekommer också längs bäcken, bl.a. spirea, apel, krusbär, svarta vinbär, pestskråp och krollilja. Dessa är säkert trädgårdsflyktningar från närliggande tomter.

Fornlämningar med industrihistoria

Längs bäcken finns även ett flertal intressanta fornlämningsområden med spår från äldre tiders industriverksamhet. Reservatets kulturhistoriska och biologiska värden beskrivs närmare i skötselplanen.

Friluftsliv nära staden – men allt är inte lättillgängligt!

Närheten till Avesta gör att området är ett naturligt besöksmål för naturintresserade. En styrka är även att vandringsleden Bruksleden tangerar reservatet. Flitigast besökt är den sydligaste delen, där de kulturhistoriska värdena (spåren efter det gamla Mässingsbruket) lockar. Övriga delar av reservatet är idag mycket svårtillgängliga, på grund av terrängen, den täta skogen och bostadsbebyggelsen som bitvis omöjliggör vandring längs bäcken.

En forsande bäck, i en grönmossig granskog.

I bäcken finns bäcköring. Har du tur och tålamod, kan du kanske få syn på en av dem mellan stenarna. Samtliga foton på sidan: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada kulturlämningar såsom stengrunder, jordkällare, slagg eller andra restprodukter från hytthanteringen eller annan äldre industriverksamhet
  • skada växande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • ha hunden eller annat husdjur lös
  • cykla eller rida annat än på vägar och leder som är avsedda för det
  • fiska i Bjurforsbäcken/Salomonsån

Dessutom är det inom reservatet förbjudet att utan Avesta kommuns tillstånd:

  • fånga eller insamla insekter och andra ryggradslösa djur
  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
  • utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2010 (av Avesta kommun)
Storlek: 15 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Avesta kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
servicecenter@avesta.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt