Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollvasslan

Trollvasslan är namnet på vattendraget som rinner genom området. Längs med vattnet frodas en rik växtlighet och i vattnet finns en unik fauna. Området har inga anordningar, men är ändå lätt att nå tack vare intilliggande vägar.

Rikt växtliv i frodig miljö

Vattendraget Trollvasslan rinner fram i en frodig dalgång. Och det är inte bara stränderna som är rika på växtlighet, där både liljekonvalj och kärrfibbla finns, utan själva ån har en rik flora. I vattnet växer hårslinga, rostnate och vattenklöver.

Omgivande skog domineras av tall och gran med en mer trivial flora, men är i gengäld ofta vackert behängd med långa lavgirlanger där även den sällsynta ringlaven ingår. Här och var finns också intressanta rikkärr i anslutning till källor. Här växer en rik mossflora och orkidéer som brudsporre och tvåblad.

Och ett rikt och spännande djurliv

Bäckdälden lockar djurlivet genom sin, jämfört med omgivningen, större produktion av blommor och gräs. I den gamla granskogen växer hänglavarna rikligt. Det gynnar fågellivet. Några fåglar som har noterats är talltita, tjäder och gråhäger. Av fjärilar flyger skogsgräsfjäril, ängspärlemorfjäril och liten guldvinge rikligt.

Ett vattensamhälle med höga värden

Eftersom diabas förekommer inom Trollvasslans avrinningsområde så är de vattenkemiska förhållandena bra. Det betyder att vattendraget sannolikt inte är drabbat av någon försurningspåverkan. Detta är förutsättningar som gynnar den krävande vattenfauna som påträffats här, t ex mollusker och vissa dagsländearter. Den relativt ovanliga ”jättebäcksländan” Dinocras cephalotes som upprepade gånger har påträffats i Trollvasslan, är ett av de mest renvattenkrävande bottendjuren som ofta även tyder på i övrigt höga naturvärden.

Bottenfaunasamhället i Trollvasslan bedöms vara ett av Dalarnas mest artrika och varierande med flera ovanliga arter. Allt detta tyder på en liten påverkan från mänskliga aktiviteter.

Trollvasslan har ett rikt bestånd av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). I Trollvasslan förekommer även öring, elritsa och lake och i vattendragets nedersta del åtminstone sporadiskt även harr.

Fiske och bete förr i tiden

Fisket i Trollsjöarna har givetvis varit av stor betydelse för självhushållet. Flera båthus finns och har funnits uppförda längs stränderna. Inom naturreservatet, på Syndre Trollsjöns östra strand, ligger ett välbevarat båthus som tillhör Stenvallen.

Naturreservatet är beläget inom de historiska betesområdena för flera fäbodar, bland andra Stenvallen och Nysätervallen samt gården Grundsillret. Området har således brukats för såväl bete som slåtter i äldre tider, med avklingande intensitet under 1900-talet för att nu ha upphört.

Ett vattendrag i skogen med mycket grönt gräs runtomkring.

Samtliga foton på sidan: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 219 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss