Österåberget

Vy över vida myrlandskap med insprängda skogar i lågt sommarkvällsljus

Foto: Per Ax, Mora kommun

Från Österåbergets topp har du en vidsträckt utsikt. Skogen består mest av granar med en ålder runt 150-200 år. Floran är rik med blåsippa, vitsippa, torta och hässlebrodd. Många vedsvampar och andra arter trivs här beroende på att skogen har förskonats från brand. Här finns både fuktiga och skuggiga miljöer med stabil tillgång på murken ved.

Skog

Granskogen varierar från blåbärsgranskog till sumpskog via gräsrika och mer örtrika typer ofta med ett viktigt inslag av kransrams, torta, kärrfibbla och hässlebrodd. Här och där stöter man på riktigt gamla tallar och granar eller björkar, enstaka aspar, sälgar, rönnar och brakved.

Ett flertal kryptogamer knutna till gammal skog och död ved har påträffats t ex gräddticka, violmussling, tickmussling, rosenticka, varglav och knottrig blåslav.

Myrar

Där sluttningen blir blötare ersätts skogen av smala öppna myrstråk. Här växer tvåblad, strätta, ängsvädd, skavfräken, björnbrodd, tätört, dybläddra och längre ner på kärren ängsnycklar och gräsull. Ner mot Österån börjar de öppna bitvis mycket blöta myrvidderna där du kan se till exempel sångsvan, tofsvipa, grönbena, gulärla och kung Karls spira.

Kultur

I Österån fanns en flottningsdamm, Krokdammen, som var i bruk till 1970. Nu finns det kvar en dammarm längs norra sidan och rester av flottningskojan. Troligen hör också torvgroparna och resterna av en träkonstruktion i myren till flottningsverksamheten. På myrarna längst uppe i nordöst finns några kraftiga diken i myren som handgrävdes som arbetskraftsarbeten under 1930-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1989/2006
Storlek: 326 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss