Utsjöslogarna

En tjärn med näckrosor. På håll syns en tallskog.

I Utsjöslogarna växer en urskogsliknande barrskog med höga naturvärden. Dessa har skapats bland annat tack vare återkommande bränder. Här finns sällsynta lavar, mossor och svampar. Den vackra Rotån passerar genom området, men ingår inte i reservatet.

Skogarna har vid Utsjöslogarna uppkommit då bränder för mer än 130 år sedan formade skogslandskapet. Men många av de äldre tallarna överlevde branden och några av dem är idag mellan 200 och 300 år gamla. Stubbar med märken efter bränderna finns det gott om.

Ett annat karaktärsdrag är den rika tillgången på hänglavar. Här finns också många andra arter som ger skogen en urskogskaraktär. Till exempel har grova björkar påväxt av näverlav, medan det på sälgar finns gott om lunglav.

I Utsjöslogarnas naturskogar behöver man inte gå långt för att påträffa tretåig hackspett eller spår efter denna. Andra noterbara arter är spillkråka och efter Rotåns meandrande lopp finns drillsnäppa och knipa.

Myrarna i området är värdefulla eftersom de inte visar några spår efter mänskliga aktiviteter, såsom diken. Mänskliga aktiviteter har dock förekommit här tidigare, då myrarna har nyttjats för myrslåtter.

Området är föga känt idag och ligger så till att något annat än besökande vid jakt och bärplockning troligen inte förekommit i någon större grad. Det finns idag inga vandringsleder eller andra anläggningar i området, vilket inte heller planeras. Så söker du tystnaden och ensamheten, och kanske bara sällskap av en och annan spillkråka - då har du kommit rätt!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 113 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss