Sjöberget

Granskog med grön mossa på marken och buskar.

Foto: Borlänge kommun.

Sjöberget reser sig som en markant bergsknalle i norra utkanten av stadsdelen Kvarnsveden, cirka 4 kilometer norr om Borlänge centrum. Den gamla granskogen nyttjas av många för promenader och rekreation av skolor i närheten.

Gammal skog med hotade arter

Skogen består till största delen av äldre granbarrskog där de äldsta träden är cirka 200 år. På vissa ställen har mängden döda träd i form av torrakor eller lågor blivit betydande vilket gynnar många skogslevande växt- och djurarter.

Flera rödlistade arter som är gynnade av död ved har påträffats. Gränsticka, ullticka och doftskinn är alla beroende av liggande döda träd av framförallt gran. Andra arter som finns och ofta knyts till äldre barrskogar är ögonpyrola och violettgrå tagellav.

Berg i dagen

Området är ett klackberg där berget på flera ställen kommer i dagen, framförallt uppe på bergryggen. Bergets markerade resning ur det annars så förhållandevis flacka landskapet vid Kvarnsveden sätter en tydlig prägel på området. Det finns även mindre klippbranter på flera ställen.

Jogga, promenera, rasta hunden eller plocka bär!

Betydelsen av att lätt kunna komma till natur från bostaden betonas mer och mer i olika sammanhang. Det har stort värde ur folkhälsoperspektiv och bidrar till att minska sjukfrånvaron. Området ligger nära Kvarnsveden och det är lätt att ta sig dit på olika sätt. Parkering och busshållplats finns nära reservatet. Som besökare möter man en gammal och spännande skog. En promenad längs stigarna, kanske en stunds eftertanke på en berghäll eller vid ett gammalt träd kan ge en välbehövlig sinnesro och avkoppling. I dag nyttjas området för kortare promenader och för svamp- och bärplockning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
  • insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning.
  • framföra motordrivet fordon eller att cykla, förutom på vägen till vattentornet.
  • rida
  • elda på annan än anvisad plats

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 2013 av Borlänge kommun
Storlek: 62 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss