Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nybodalen

Näckrosblad i en damm

Nybodalen består av ett lövskogsområde med öppna betesmarker, raviner och mindre vattenspeglar. Här finns ett tilltalande strövområde för närboende, skolklasser och tillfälliga besökare.

Skog och bete

Nybodalen har tidigare brukats som jordbruksmark. Här finns rester av hackslogar, beteshagar och små åkerlappar. När hävden upphörde vandrade skogen in. Det är främst björk, al och hägg som etablerat sig i området. Rönn, fläder och skogsolvon trivs också i den skyddade dalgången. Granen har ännu ej fått ett grepp över de igenväxande markerna, vilket genom riktad skötsel ska försöka undvikas. Floran i betesmarkerna domineras av olika gräs, men i kantzonen kring odlingsrösen och skogsdungarna finns en större örtrikedom. Under träden kan man på våren hitta blåsippor.

Rikt fågelliv...

Fågellivet i Nybodalen är mycket rikt. Området domineras av trastar, men lite varstans kan man höra skönsjungande arter som gärdsmyg, flugsnappare, härmsångare, svarthätta med mera. Flera fågelarter som är beroende av gammal eller murken ved finns i området. Den vitryggiga hackspetten var observerad i området till långt in på 1970-talet. I dag kan man höra större och mindre hackspett, gröngöling, spillkråka och göktyta i lövskogen.

... liksom djurlivet i övrigt

Rådjur, älg, hare, ekorre och hermelin, lämnar ständigt spår efter sig i området. Insektslivet i Nybodalen är outforskat, men framför allt kring odlingsrösena och i skogskanten kan man hitta många olika fjärilsarter. Såväl amiral som påfågelöga, sorgmantel och tistelfjäril flög omkring bland vädd och rödklint under en inventering sommaren 1996. Två utgrävda små dammar finns i anslutning till den bäck som slingrar sig fram i botten på ravinen. Under stora delar av året är bäckfåran torrlagd. Dammarna är vattenfyllda under våren och sommaren och såväl grodor som den större vattensalamandern reproducerar sig i Nybodalen.

Kulturhistoriska förhållanden

Tidigare fanns en bosättning i Nybodalens norra del. Resterna av såväl mangårdsbyggnad som uthus med matkällare finns kvar. Den regelbundna hävden av ängs- och hagmarken upphörde någon gång i mitten av detta sekel. En gammal körväg som för länge sedan användes som förbindelse mellan Tällberg och byarna söderut, är fortfarande brukbar. Två mindre dammar handgrävdes någon gång i början på förra sekel av en man vid namn Engvall.

Fint utflyktsmål sommar som vinter

I dag används området sporadiskt av Klockargården och andra hotell som utflyktsmål. Vintertid händer det att hotellens gäster passerar genom dalen i slädpartier. Många andra naturvänner förlägger också gärna promenader och skidturer hit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp blommor, mossor, lavar eller svampar
  • fånga eller insamla djur,
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och/eller förvaltning samt markägare och elverkets underhållspersonal
  • göra upp eld (annat än på anvisad plats)
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 1998 av Leksands kommun
Storlek: 10 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss