Risröd

Ett flertal blommande orkidéer i en tät skog. Blommorna är högväxta och har en gul, skoliknande bägare och mörklila girlander som växer ut från bägaren.

Foto: Jonas Bergstedt, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Är det någonstans man ska åka för att kunna njuta av den underbara orkidén guckusko, så är det hit, till Risröd - eller som området även har kallats Råbergsängarna. Men var rädd om den känsliga blomman - läs mer här nedanför.

AKTA ORKIDÉERNA!

Förutom nedanstående föreskrifter, och de generella hänsynsregler som allemansrätten omfattar, uppmanas besökare att bara beträda området med guckusko via den spångade leden som finns dragen.

Dels för att marken på många ställen här är mycket sank men också för att guckuskon är känslig för trampslitage, bland annat som en följd av att marken kompakteras runt plantorna och att vattenföringen i jorden därmed ändras.

Skyltar visar gränserna för guckuskoområdet och var den spångade leden börjar.

Risröd nyttjades fram tills för 100 år sedan av Nedre Gärdsjö by för slåtter. Idag växer här i stället en granskog, med inslag av tall och björk, som skiftar i karaktär mellan välskött produktionsskog och oskött naturskog.

Området ligger på en nordlig sluttning med kalkpåverkad morän, genomströmmat av vatten som rör sig i marken. Detta gör området mycket bördigt och här finns gott om olika sorter blommor och gräs.

Det är framför allt guckuskon, som här har ett av sina största bestånd i länet, som gjort området känt men här finns ytterligare ett 10-tal orkidéarter så som brudsporre, korallrot, grönkulla, skogsknipprot, spindelblomster och skogsfru. Den sistnämnda är den ovanligaste av orkidéerna och den enda som är rödlistad, d.v.s. upptagen på den nationella listan över hotade arter. I övrigt finns ytterligare 5 rödlistade svampar, främst spindelskivlingar, som är gärna växer i sådana här örtrika barrskogar.

Området ingår Natura 2000, EU: s nätverk av skyddsvärd natur.

Friluftsliv

Området ligger nära centralorten Rättvik och är därmed lätt att nå. En mindre parkering kommer att färdigställas för bilar och en befintlig gammal skogsväg leder upp besökarna genom området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gällande både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, insamla mossor, lavar, vedlevande svampar eller djur.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 61 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Skylt

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss