Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rostö-Nordanö

Flygbild över sjö med en massa skogsklädda öar.

Sjön Runn och Ösjön hänger i hop och bildar tillsammans en liten skärgård. Foto: Borlänge kommun.

I Ösjön finns ett stort antal öar, varav Rostö-Nordanö är två. Området nyttjas flitigt genom att här finns ett stort antal fritidshus, -båtar och flera badplatser. Fritidsfisket är av stor omfattning och om vintern är pimpeltävlingar vanliga. När isarna är fina, eller banor plogas upp, utnyttjas de för skridskoåkning.

Skogar av både barr- och lövträd

Öarna är skogbeväxta, som många av öarna i Runn och Ösjön. Rostö har en äldre granskog på öns mitt och i övrigt mest yngre lövskogar. Nordanö har vackra björkskogar på norra och östra delen av ön. I övrigt finns här planterade skogar med tall och gran. På öns södra udde finns längs stränderna tvära nipbildningar med blottad mineraljord. Där växer mest gråal. På öns östra strand växer en mycket gammal skogslind. Den kan mycket väl vara etablerad samtidigt med beståndet på den närbelägna Lindön. I övrigt är kärlväxtfloran artfattig.

Tidigare markanvändning

Öarna har varit påverkade av mänskliga aktiviteter under lång tid. Den tidigast kända lämningen är en ansenlig mängd så kallad lågteknisk slagg på Nordanöns södra udde. De flesta fynd av denna slaggtyp inom Tuna och Torsång är från yngre järnålder till vikingatid. På Nordanö finns lämningar av flera brutna åkrar som övergivits. På Nordanöns östra strand finns en något osäker fornlämning i form av en stensättning. Såväl Rostö som Nordanö bär spår av omfattande betespåverkan. På Nordanö förekom fårbete ända in på 1970-talet. Strategiskt belägna nära vatten och nära stora virkesslukare (Kopparberget och senare Korsnässågen) har öarnas skogar säkert nyttjats hårt genom seklerna. En stor del av Nordanö kalhöggs och barrträd planterades i mitten av 1950-talet.

Nuvarande markanvändning

Öarnas främsta nyttjande idag är friluftslivet som når öarna båtledes sommartid. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har detta intresse markant ökat bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om detta på Runn-is Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För detta ändamål har rastplatser iordningsställts på båda öarna. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt. Förmedling av båtuthyrning står ibland Borlänge turistbyrå för.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål.
  • skada växande eller döda träd och buskar, varken stående eller omkullfallna
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar och vedsvampar.
  • fånga eller insamla djur.
  • göra upp eld, annan än på särskilt iordningsställda platser enligt skötselplanen.
  • köra motordrivet fordon i terrängen.
  • stadigvarande förankra husbåt inom reservatets vattenområde.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1993 av Borlänge kommun
Storlek: 68 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss