Gråthålet

Gråthålet består egentligen av två reservat. Det södra är ett kommunalt reservat i Gagnef, på 17 hektar som bildades 1998. Det norra ligger dikt an mot detta, men då i Leksands kommun och är ett statligt reservat bildat och förvaltat av Länsstyrelsen 2001.

Gagnefs Gråthål

I reservatet finns en bäckravin i något som ser ut som en förkastningssänka. Ravinen är ca 1,5 km lång och går i nordsydlig riktning där cirka 400 meter ligger i reservatet. Ravinen passerar kommungränsen och fortsätter in i Leksandsdelen av reservatet. I ravinen växer en sumpgranskog av brandrefugiekaraktär. Det betyder att den troligen har en så fuktig karaktär att den inte har påverkats av skogsbränder som härjat i området. På ömse sidor om ravinen växer det tallskog. Tretåig hackspett häckar i området.

I området finns välbevarade rester av en kolbotten och en kojruin. Dessa är spår från förr då koltillverkning var starkt utbredd i Dalaskogarna.

Gråthålet är lätt tillgänglig från den skogsbilväg som passerar området i nordost på Leksandssidan av kommungränsen. Härifrån har det även anlagts en led fram till och genom området. I söder är reservatet lätt att nå genom en stig från Gråbodarnas fäbod.

Leksands Gråthål

Förkastningen med bäckravinen fortsätter in på Leksandssidan av reservatet. Små stup och skarpa lodräta klippväggar förstärker intrycket av att det är en förkastning som har format den här speciella terrängen. Skogen ser ut som på Gagnefsidan - fuktig granskog längs ravinen och tallskog i de högre partierna. Skogen ger ett stökigt intryck eftersom större och mindre träd ligger huller om buller på många platser. Denna döda ved är en bra barnkammare och boplats för många insekter, svampar, lavar och fåglar. Några av dem är ullticka, stuplav och knärot.

Hur Gråthålet har fått sitt namn vet man inte riktigt men troligen har det samband med byn Gråda.

Samtliga foton i bildspel: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

En bäck i skogen

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun, 2001 statlig del i Leksand
Storlek: 17 ha (Gagnef), 11,5 ha Leksand
Kommun: Gagnef och Leksand
Förvaltare: Gagnef och Länsstyrelsen

Halva reservatet är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen - Gagnef. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av den statliga delen av reservat (Leksand)

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss