Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stängslet

På andra sidan sjön syns en tät skog bestående av mest lövträd.

På andra sidan sjön ligger Stängslets frodiga skogsområde. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

På sjön Norra Ockrans östra strandremsa ligger detta lövskogsrika naturreservat. Den kalkrika marken ger en frodig flora till området - här kan du hitta blåsippa, trolldruva och tibast. Ska du besöka området, gör det via skogsbilvägar från Silvberg eller Lenåsen. Längs den väg som utgör reservatets östra gräns löper vandringsleden Siljansleden.

​Förkastning skapad av meteorit

Stängslets naturreservat ligger öster om en nord-sydlig förkastningssänka. Berggrunden utgörs av granit, bildad under den veckning av bergskedjan som skedde för 1,8 miljarder år sedan. Förkastningen är troligen uppkommen i samband med det meteoritnedslag som för 380 miljoner år sedan skapade Siljansringen.

Mycket lövträd och mycket död ved gynnar hotade arter

I områdets norra halva växer idag en knappt 120 år gammal skog med löv och gran. Många grova träd och stor örtrikedom, skvallrar om markens bördighet. Troligen en effekt av såväl topografi, tidigare brukningshistoria samt en kalkinblandad jordmån. Bland de örter som växter här kan nämnas blåsippa, svart trolldruva, ormbär och vårärt. Ett flertal orkidéarter är också funna så som nattviol, grönkulla och knärot.

På de döda liggande lövträden kan man hitta hotade arter som kandelabersvamp och veckticka och på granlågorna ullticka, gränsticka och rosenticka. På granlågorna växer också vedtrappmossa, en art som blir mer och mer sällsynt idag.

Kultur och friluftsliv

Områdets nordliga delar har tidigare under lång tid nyttjats för slåtter av invånarna i Kärvsåsens by. Stora delar av området var inhägnat för att skydda slogmarken från de kreatur som gick på bete i närområdet till den närbelägna fäboden Fröndbodarna. De hus som fortfarande finns kvar i området, nyttjas idag som fritidshus. Längs den väg som utgör reservatets östra gräns löper vandringsleden Siljansleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda, stående eller omkullfallna, träd, stubbar och
    buskar med undantag för nyttjarna av fastigheterna Kärvsåsen 3:20, 3:12 och 83:1, samt förvaltarna av skoterleden genom området. Dessa har rätt hålla de stigar och leder som avbildas på kartan i bilaga 3 fria från nedfallna träd. Dessutom får, med Länsstyrelsens tillstånd, träd avverkas eller beskäras om de riskerar att skada hus eller annan anläggning, i eller utanför reservatet.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter då marken är snötäckt på den markerade skoterled som avbildas på kartan i bilaga 3, samt de nyttjare av de fritidshus som finns markerade på kartan i bilaga 3 får köra snöskoter genom reservatet då marken är snötäckt. Dessutom får, med Länsstyrelsens tillstånd, nyttjare till de fritidshus som finns markerade på bilaga 3, köra till och från dessa under barmarksperioden.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 38 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss