Åsberget-Åsklitten

Naturreservatet ligger på gränsen mellan Mora och Malung-Sälens kommuner och består av brandpräglad skog och våtmark. Den månghundraåriga tallskogen har faktiskt varit med om flera bränder. Här finns många sällsynta arter, varav några är beroende av just återkommande bränder.

Torrt och fuktigt om vartannat avspeglas i trädslagen

​Skogen består till största delen av en tallskog med gamla träd. De är mellan 100 och 200 år, men en del så mycket som 300 år gamla. Det finns gott om liggande döda träd, så kallade lågor, men även stående döda träd. De kallas torrakor. Överallt finns det spår efter bränder i form av brandstubbar. All denna döda och brända ved är det många olika arter som trivs i.

Söder om tjärnen Kliktjärnen rinner en bäck. Utefter den är marken fuktig och där trivs granen bättre. I svackorna har den frodiga granskogen inslag av grova aspar, björkar och sälgar. Längs med fuktigare partier kan man hitta klibbalar som växer på socklar.

Även arterna är olika tack vare skillnader i fuktighet

I de torrare partierna täcks marken av olika renlavar och vanliga mossor. I fältskiktet finns blåbär, ljung, odon och lingon. På och i träden syns hänglavar, garnlav, skrovellav och violettgrå tagellav. Men inte bara vanliga arter triva här. Rödlistade arter som borsttagging, rosenticka, rynkskinn och andra vedsvampar hittas på träd i området. I fuktigare partier och svackor växer björnmossa, vitmossor och sälgar fulla med lunglav. Norr om Björnsaxdalen växer knagglestarr och kärrull i kärret.

Lätt att ta sig hit, mindre lätt att ta sig fram

Det är lätt att ta sig med bil till naturreservatet, men vägens bärighet kan variera efter säsong. Däremot finns det inga stigar eller andra anläggningar i området. Här får man ströva fritt och njuta av den vilda naturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek:
186 ha
Kommun:
Mora
Förvaltare:
Länsstyrelsen
Natura 2000:
Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss