Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blocktjärnåsen

Som ett pärlband på rad ligger tre naturreservat på västra sidan om Fulan - Rörtjärnskölen, Knittarna och längst söderut Blocktjärnåsen. Här ligger Gethammaren, en tvärbrant klippvägg med en topplatå på ca 700 meter över havet. Stora delar av skogen utgörs av äldre tallskog som har formats av upprepade skogsbränder.

Skog påverkad av eld och rik berggrund

På Blocktjärnåsen växer mest tall- eller granskog i sluttningar. Tallen dominerar i de västra delarna och på toppen, medan det är mest gran i fuktiga stråk och på östsluttningen.

I anslutning till branterna är vegetationen rik på blommor och delvis kalkpåverkad tack vare diabas i berggrunden. Här och var i tallskogen finns små örtrika fläckar med bland annat kattfot, som troligen är uppkomna efter brand i kombination med tillgängligt markvatten.

Större våtmarker finns i nordväst. De domineras av relativt blöta kärr, och har inslag av något artrikare flora, t.ex. ängsnycklar, troligen tack vare viss diabaspåverkan.

Lavar och svampar av ovanliga sorter

Branterna har en mycket artrik lavflora genom kalkrikt berg och varierande exponering- och fuktighetsgrad. Vad sägs om labyrintlav, kortskaftad ärgspik och pudrad rosettlav? Konstiga namn på ovanliga arter.

Lilafotad fingersvamp är av ArtDatabanken kategoriserad som starkt hotad och förekommer endast på ett fåtal platser i landet, i norr i granskog. Arten påträffades i granskogen nedanför Gethammarens klippstup.

Fäbodliv har präglat skog och myr

Områdets mest påtagliga kulturspår är Strådalens fäbodvall som tillhör Grötholens by en dryg mil norröver. Verksamheten i och kring fäboden har givetvis präglat omgivande skog och våtmarker. Bete, slåtter och vedtäkt till husbehov har förekommit under en hundraårsperiod. Kanske har även vissa av de bränder som syns i äldre träd sitt ursprung i betesbränning. Strådalens fäbodvall är tyvärr inte längre i bruk och dess byggnader är till stor del förfallna. Från vallen är landskapsbilden ändå mycket vacker och slåtterängsvegetationen är ännu välbevarad.

Friluftsliv med jakt och fiske

I området utövas både jakt på småvilt och fiske. Reservatet lämpar sig i övrigt inte för besök i större omfattning. Därför planeras inga speciella anordningar i området. Men att fritt vandra omkring i dessa skogar och upp på branterna, är med all säkerhet en stor vildmarksupplevelse. De få som tar sig till någon av topparna möter en hänförande utsikt över Fulufjället och omgivande skogslandskap.

Utsikt över milsvida skogar

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för i insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark,
  • klättra i bergsbranter.

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 602 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss