Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsklacken

Vacker soliga sommardag vid skogstjärn med tät barrskog i bakgrunden.

Vid Svarttjärnen i Länsklackens naturreservat, råder stillheten och lugnet. Slå dig ned och lyssna till skogens ljud. Foto: Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Med sin spännande kupering och vildmarkskänsla i klassiska fäbodmarker, beläget längs leden mellan Pransbodarna och Gyllbergen är Länsklacken en fin tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Bondskog med naturvärden

Reservatet innehåller flera olika bergshöjder, dalsänkor och små klippbranter. I en förkastning ligger den lilla Svarttjärnen. Skogen har i stora delar av reservatet gammelskogens oskötta karaktär. Det betyder att här finns stora variationer vad gäller ålder och artsammansättning på träden. Bondskog i bergslagsterräng är en passande beteckning. Det är kuperat och bitvis gott om stora block. Allt detta bidrar också till skogens variation. Här finns glesa, trögväxande hällmarkstallskogar till frodigare gransluttningar. Lövträden är fåtaliga utom i enstaka partier med ett större inslag av björk, gråal, sälg, rönn och asp. Även några avverkade partier ingår, som på lång sikt ska få utvecklas till naturskog. Spår av gamla skogsbränder finns på flera ställen.

Rikt djur- och växtliv

Alla djur och växter som behöver gammal skog, får här en bra livsmiljö. Det är många arter som för sin överlevnad kräver sådan här miljö. Här hittar de gamla träd och döda träd - både stående som torrakor eller liggande på marken som så kallade lågor. Bland fåglarna gäller det tillbakaträngda arter som tretåig hackspett. I övrigt mård, en stark stam av tjäder och stora flockar med mesfåglar. Detsamma gäller mindre välkända arter av lavar och svampar, så som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav.

Minnen från en svunnen tid

Kulturpåverkan har varit stark och långvarig främst från fäbodkulturen, men också kolningsepoken gör sig påmind. De gamla fäbodstigarna i reservatet och i omgivningen, t ex från Pransbodarna och Snickarbodarna, är en mycket stor tillgång. Resterna av en stor kolmila och en hopfallen kolarkoja finns nära den lilla myren ett par hundra meter sydväst om Svarttjärn.

Besöksinformation

För att komma till reservatet kan du svänga av från Idkerbergsvägen mot Trons fäbodar. Sedan kan du välja att gå in via antingen Pransbodarna eller Snickarbodarna. Dock är de mindre grusvägarna till båda dessa ställen bommade, så man får parkera vid den större grusvägen. Vid båda bommarna finns utrymme att parkera någon enstaka bil, men se till att ni inte blockerar vägen. Följ sedan respektive väg tills vandringsleden korsar vägen.

Vandringsleden ingår i ett omfattande ledsystem som huvudsakligen går längs gamla fäbodstigar. Man kan via ledsystemet ta sig olika vägar till Borlänge eller vidare bort mot Björka. Det är Friluftsfrämjandet Borlänge som förvaltar leden. Det finns en rundslinga som rundar reservatet. Från Pransbodarna går man norrut genom reservatet, sedan vidare en bit norr om reservatet för att så småningom vända söderut och tangera reservatets östkant för att sedan följa den södra gränsen tillbaks till Pransbodarna. Denna rundslinga är cirka 6,3 km. Känner man sig trygg med att gå utan stig rekommenderas utsikten från toppen av Länsklacken.

Stugorna i Pransbodarna och Snickarbodarna

Pransbodarna och Snickarbodarna förvaltas av Friluftsfrämjandet Borlänge. Stugorna är normalt låsta och disponeras av föreningens medlemmar. På respektive fäbodvall finns eldstad och enkla sittplatser som får nyttjas av alla besökare. Vid Snickarbodarna finns vanligen gott om ved medan tillgången vid Pransbodarna kan var begränsad. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker till många. Ibland tar veden tillfälligt slut och vill du vara säker på att kunna elda tar du med egen ved. Se till att elden slocknat ordentligt innan du lämnar den – vi ska vara rädda om de gamla byggnaderna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående och omkullfallna.
  • köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark. Undantag gäller för att framföra skoter på den markerade skoterleden då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 180 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss