Nedra Oppsveten

På Nedra Oppsveten finner vi en av Dalarnas bäst bevarade och mest typiskt utformade slåtteräng av den sydliga typ där svinroten ingår som karaktärsart. Utöver de botaniska värdena har området stort skönhetsvärden.

Vackert läge i sluttning mot sjön

Nedra Oppsveten är vackert beläget i en sydsluttning med utsikt över sjön Oppsveten och Sjöberget med dess lövrika granskog. I sluttningen mellan gården och sjön ligger små åkertegar och mellan dem steniga hackslåttermarker. Här och var i slåttermarken växer enstaka grova björkar. Blockig morän karaktäriserar sluttningen vilket talrika odlingsrösen skvallrar om, men ner mot sjön överlagras denna av sand. En skogsbilväg passerar nedanför gården.

Svinroten ger karaktär ut ängen

Ängsmarken domineras av en välutvecklad friskäng av svinrottyp. Inom denna finns en småskalig variation med svackor där fuktängfragment uppträder, liksom torra magra partier med vegetation av torrängs- eller hedtyp. Vissa delar har genom svag hävd degenererat mot piprörsdominans.

Vanlig ljung och ovanlig fältgentiana

Ängen är mycket artrik. Utöver svinroten själv finns här darrgräs, brudsporre, tvåblad, jungfrulin, fältgentiana, ormrot, rödkämpar och ängsvädd. Odon och ljung bildar tuvor här och var, särskilt kring stenar. I fuktigare partier finner man kärrtistel, kärrfibbla, blåtåtel, slidstarr, hirsstarr och jungfru Marie nycklar. Och många fler!

Torparställe med gamla anor

Nedre Oppsveten är ett torpställe som sannolikt anlades på 1700-talet. Gården med omgivande skogsmark till hör kyrkan. Djurhållningen upphörde först 1985 varefter igenväxningen accelererade. Hackslogarna har slåttrats fram till mitten av 1950-talet. Tack vare regelbundna röjningar har inte trädskiktet tillåtits sluta sig och slåtterängsfloran har kunnat klarasig kvar. 1990 stiftades NOLA-avtal Västerbergslagens Naturskyddsförening som sedan skötte lieslåttern i delar av området. De små åkertegarna används som vall, potatisland eller viltåker av brukaren på gården, Sven Åman fram till mitten av 1990-talet. 2002 övertogs slåttern av Oppsvetens vänner, en avknoppning av Söderbärke hembygdsförening.

Restaurering pågår

Vid studier av laga skiftes karta från 1855-1858 fann Länsstyrelsen att de hävdade markerna drastiskt hade minskat. Vid en reservatsbildning skulle det vara möjligt att restaurera markerna och återuppta hävden så att de öppna markerna vid Nedra Oppveten fick den omfattning de hade förr. Länsstyrelsen har därför påbörjat en omfattande restaurering som innefattar avverkning röjning och stängsling. Därefter betas markerna genom föreningen Oppsvetens vänners försorg.

Även skogsmarken har stora värden

Den södra delen av naturreservatet utgörs av lövrik barrblandskog. Skogen som ligger i sluttningen ner mot sjön Oppsvetens västra sida har höga naturvärden. Värdena är främst knutna till den stora andelen lövträd. Fältskiktet är gräs och örtrikt och bland den lägre faunan har flera fynd gjorts av sällsynta landsnäckor.

Foto i bildspelet ovan: Stefan Hamreus och Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En sjö i skogen

De gula näckrosorna pryder vattenytan i sjön intill naturreservatet Nedra Oppsveten. Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld på annat än anvisad plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2004
Storlek: 33 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss