Korpimäki

Korpimäki är med sina 732 meter det högsta berget i Orsa kommun. Härifrån är utsikten stroslagen. En hel rad hotade och sällsynta arter har påträffats, främst lavar och vedsvampar till exempel långskägg, lunglav, ostticka och rosenticka. Fågellivet är mycket rikt med bland annat ugglor, rovfåglar, hackspettar, lavskriva och tallbit.

En limpa med gran

Berget ligger som en kilometerbred och 4 km lång limpa i nordsydlig riktning. När man färdas längs skogsvägen på östra sidan öppnar sig över myrarna en unik vy mot bergets långa, branta och helt ohuggna, svarta gransluttning.

Magra förhållanden med mycket snö

Särskilt längs den smala topplatån har skogen en utpräglad höjdlägeskaraktär med magra förhållande, smalgreniga granar och snötrycket skapar många toppbrott. Där står också enstaka gammeltallar. Östsluttningen är bördig och skogen grov tack vare översilande vatten. Längre ner i sluttningen blir skogen mer påverkad av tidigare skogsbruk. Västsidan är magrare och trivialare.

Lilla Lapporten finns här

Längst i söder ingår norra delen av Nyslogberget, som har karaktär av så kallad vard och nästan saknar skog på toppen. En kort U-formad och fuktig dalsänka, kallad Lapporten, skiljer de båda bergen åt.

Korpimäki en av flera naturskogar

Korpimäki ingår som en viktig del i det system av skyddade naturskogar som håller på att skapas med Koppången, Österåberget och Tjåberget som närmaste grannar.

Svampar och lavar, fåglar och björnar

En hel rad hotade och sällsynta arter har påträffats vid Korpimäki, främst lavar och vedsvampar t.ex. långskägg, stiftgelélav, lunglav, skrovellav, ostticka, rynkskinn och rosenticka. Området fyller också kraven för "storskogsfaunan" med ugglor, rovfåglar, hackspettar, lavskrika, tallbit och björn.

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
  • elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, dvs levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, s.k. lågor får användas.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 599 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss