Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Transtrandsfjällen

Norra Transtrandsfjällen har länge varit ett populärt friluftsområde. Det ligger i direkt anslutning till de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Området skyddas för friluftslivets skull, men framför allt för de speciella naturvärdena.

Stora runda fjäll och skogsklädda dalar

Naturreservatet består av flera rundade fjälltoppar - Stor-Närfjället, Synddalskläppen, Östra Granfjället och Öjskogsfjället. Topparna består av kalfjäll, men reservatet inbegriper även de skogsklädda branterna nedanför kalfjället. Det är där som de största naturvärdena finns.

Friluftsliv

Flera fjälleder går genom reservatet. Södra Kungsleden med start vid Högfjällshotellet avviker från Sälenringen vid Närfjällsstugan. Från Tandådalen kommer anslutande leder. Området nyttjas även för bland annat hundspannsturer och skotersafari.

Kalfjäll med tjocka lavmattor

På kalfjället växer en rished med ljung och kråkbär. Floran är fattig med endast ett fåtal typiska fjällarter. I och med att fjällheden har varit betesfredad sedan länge har lavmattorna av renlavar och fjälltagellav vuxit sig kraftiga. En mindre zon av fjällbjörk, bildar vanligen skogsgräns.

Gamla träd med spår efter brand

Skogarna är väldigt olika, beroende på skillnader i vatten- och näringstillgång. På sluttningarna mot Lill-Närfjällets topplatå växer en gles tallskog. En del av dessa träd har uppnått ansenlig ålder, ca 400 år. Varglav och dvärgbägarlav har påträffats i detta område. Skärfjällets västsluttning har en skog som är påverkad av bränder. Tallar med märken från upp till tre bränder i stammen förekommer.

Naturliga katastrofer

I vissa branta fjällsluttningar kan laviner fungera som en naturlig störning av fjällskogen. Någon gång kan detta ske i ganska stor skala, som i Synddalen där en lavin i början av 1950-talet skapade en ca 10 hektar stor lucka i skogen. Andra störningar som kan få ganska stor omfattning i fjällskogen, och om man ofta ser spår av, är snöbrott och isbränna.

Blommande myrmarker

Myrmarkerna är särskilt intressanta nedanför Öjskogsfjällets östsluttning där rikkärr med många orkidéer växer. Bland kärrens exklusiviteter märks nattviol, brudsporre och tvåblad.

Stora djur...

Vad gäller djurlivet kan du här stöta på både större sådana - björn och lodjur, eller mindre såsom skogslämmel, lavskrika och tretåig hackspett. Hönsfågel i form av tjäder, orre, järpe och dalripa, finns också. Ringtrast förekommer i flera par på Stor-Närfjället.
Varg och järv strövar någon gång genom området medan kungsörnen nyttjar det mer regelbundet. Längs vattendragen är strömstaren en karaktärsart, på fjällheden småspov och ljungpipare.

...och lite mindre djur

Av den lägre faunan är särskilt skalbaggsfaunan närmare undersökt och har befunnits vara både artrik och innefatta sällsynta arter. De krävande insektsarterna är knutna till den orörda fjällskogen med gamla träd och död ved. I Syndan förekommer öring, harr, simpa, elritsa och bäcknejonöga. Vattendraget utgör troligen ett av de viktigaste reproduktionsområden för öringarna i Görälven.

Fäboddrift, bete och slåtter

Inom naturreservatet finns flera fäbodar. Området har brukats flitigt i äldre tider. Fäbodarna är idag mer eller mindre förfallna. I och med sluttningarnas ofta frodiga växtlighet var slåtter- och betesbruket av stort värde. Åtskilliga spår minner fortfarande om detta, bl.a. i form av gamla hässjerester och hölador. Fäbodbruket har även lämnat långlivade spår efter sig i form av trädristningar. Dessa kan påträffas här och var längs stigar eller på ställen som utnyttjades vid vallning och slåtter. Sedan 2003 har fäbodbruket vid Öjskogsfjällstäkten glädjande återupptagits. Här gick under 2007 inte mindre än 41 nötkreatur. Även vid Källfjällets fäbodar strax utanför reservatet finns numera kreatur.

Foto i bildspelet: Sebastian Kirppu och Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående eller omkullfallna.
 • köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt, längs sträckan Närfjällsstugan – naturreservatsgränsen vid Västra Granfjället dock i högst 40 kilometer i timmen,
 • cykla,
 • landa med luftfartyg.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
 • rida

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 8931 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss