Rensjön

Delar av Rensjöns naturreservat är en ren urskog helt utan spår av tidigare avverkningar. Här kan du hitta riktigt rejäla tallar som är hela 500 år gamla. Och det finns även granar som är över 300 år gamla. Andra delar har brunnit för länge sedan, och även flera gånger i modern tid. De senaste gångerna är det länsstyrelsen som har genomfört naturvårdsbränder, senast sommaren 2020.

Lite om det skogliga...

Delar av reservatet, öster om vägen, avsattes redan 1937. I brandskyddade lägen, som svackor och dalgångar, finns riktigt gamla granar. Genom reservatet leder en skogsbilväg från norr till söder. Längs vägen innehåller berggrunden kalk. Det påverkar floran och här finns flera ovanliga växter, tex. kransrams.

Och lite om kulturpåverkan

Den enda kulturpåverkade delen i området ligger väster om skogsbilvägen, där uttag av torrträd och grovtall skedde på 20-talet. Även berget Krokfljotbliket kan sägas vara urskog. Fljot betyder myr som inte slås. Förr var toppen helt skoglöst, men nu täcks av en ung tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg.

Länsstyrelsen eldar för arternas skull

Det kan låta motsägelsefullt att elda i ett naturreservat. Mossa, ris och grenar och stubbar på marken brinner upp. Och många småkryp. Men det är också väldigt många arter som är beroende av återkommande bränder för sin överlevnad. Det gäller både insekter, lavar, svampar och fåglar. Rensjön har naturvårdsbrännts 2011, och nu senast var den 22 juni 2020. Det genomfördes i delar av reservatet där det växer en öppen tallskog med stort inslag av riktigt gamla tallar. Det är lite för tidigt med någon slutlig analys, men det blev troligen ett väldigt bra resultat.

Läs mer om varför elden är så viktig på Life Taigas webbplats. Länk till annan webbplats.

En skarp gräns i skogen efter en bränning. På ena sida grön vegetation, på andra svart, brunnen mark.

Bilden visar brandgränsen året efter naturvårdsbränningen som utfördes 2011 i de östra delarna av reservatet. Dessa har mindre rena urskogskvaliteter men goda förutsättningar att utvecklas bra. Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 747 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss