Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tomossen

Tomossen ligger inom ett flackt landskap öster om sjön Övre Noren. Våtmarken består av kärr med inslag av mossepartier. Öster om Tomossen reser sig Gräsberget vars grundvattenflöden troligen är anledningen till de artrika kärr som finns i södra delen. Norsån flyter i ett slingrande lopp längs den nordvästra gränsen och skapar värdefulla översvämningsmiljöer. I sydöst finns en artrik, kalkpåverkad sumpskog av stort värde.

Rik och fattig växtlighet ger varierande miljö

Närmast Gräsberget i områdets sydöstra del, är vegetationen av en sammansättning som är typisk för extremrikkärr. Här finns småöar av axag, tuvsäv, gräsull och sumpnycklar. Den lilla kärrliljeväxten björnbrodd förekommer här på en av landets sydligaste platser. I bottenskiktet växer många olika mossor, till exempel purpurvitmossa, guldspärrmossa och maskgulmossa.

Nedanför de rika kärrdrågen i öst, utbreder sig en stor rismosse. Åt norr finner man ytterligare lösbottenkärr och mossepartier. Här är vegetationen inte lika rik, med trådstarr och pors och i bottenskiktet vitmossor. En frodig vassbård finns mot den fasta kanten i sydöst, och en rik lövsumpskog med bland annat orkidén tvåblad. Fattigare sumpskogar med mest tall och björk finns inom stora ytor i de norra och västra delarna av reservatet.

Slingrande vatten i form av Norsån

En knapp kilometer av Norsån ingår i reservatets nordvästra del. Ån har ett starkt slingrande lopp och en växlande vattenföring. Strax uppströms reservatet finns en större dammanläggning som dämmer Norsåns utflöde ur sjön Flogen. Den grunda Norsån har en rik vatten- och strandvegetation med arter som bäcknate, hårslinga, videört och kärrsilja.

Geologi som syns i terräng och artrikedom

Tomossen ligger i ett gränsområde mellan två naturgeografiska regioner - sydligt boreala kuperade områden och Norrlands vågiga bergkullterräng. Gränsläget är påtagligt i och med att myren ligger på 200 meter över havet medan landet åt nordväst raskt höjer sig med cirka 100 meter.

Berggrunden i området utgörs till största delen av sur leptit, men det som är mest intressant är att det finns en smal gång med ”karbonatrik sedimentär bergart” strax öster om Tomossen. Möjligen är det denna, kanske i kombination med någon basisk bergart som ger upphov till de uppenbart kalkrika kärren.

Även djurlivet är rikt här

De fågelarter som har setts här är bland annat lärkfalk, tjäder och slaguggla. Tomossen undersöktes 1960 av Henrik Waldén med avseende på landmollusker varvid 13 arter hittades. Området återbesöktes 2011 av Ted von Proschwitz som då också fann den rödlistade kalkkärrsgrynsnäckan. Den arten är upptagen på listan över skyddsvärda arter inom EU. En ganska rik fjärilsfauna påträffas med exempelvis flera arter av gräs- och pärlemorfjärilar.

För besökaren

En informationstavla och parkeringsplats ska iordningsställas i områdets södra del. Där kommer även en liten vandringsled med spänger att anläggas. Då kan du som besöker området komma ut en bit på myren och uppleva den rika växtligheten utan att behöva trampa ner dig i den blöta myren.

Myr i soligt sommarväder, med gult gräs och starr samt träd i bakgrunden.

Samtliga foto på sidan: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2020
Storlek: 66 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss