Dråjbäck

En skylt i skogen på kanten till en myr.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Välkommen till timmerkälkesbäcken! Ja, dråj lär vara ordet för timmerkälke på älvdalsmål. Området är skyddad för sin naturskogsliknande skog med höga naturvärden. Här finns ovanliga mossor, lavar och vedsvampar.

Dråjbäck ligger i en tämligen kraftig sydsluttning inom ett höjdintervall mellan cirka 500-430 meter över havet. I sluttningen rinner flera bäckar fram, med Dråjbäck som den största, vilken avvattnar den strax ovanför reservatet liggande Andersbodsfljoten.

Skogen i området är mestadels mager och tallen är det vanligaste trädslaget. På marken växer lingon, ljung och blåbär. I vissa områden förekommer många riktigt gamla tallar. Träden är rikligt behängda med lavar.

Spridda tallar med spår efter äldre bränder påträffas. Den mänskliga påverkan inskränker sig i stora delar till äldre dimensionsavverkning.

Flera markanta bäckraviner och källsprång finns i sluttningen. I dessa delar uppträder reslig, ofta källbetingad, ren granskog.

Många småmyrar finns insprängda i skogen. Dessa är mestadels blöta och artfattiga där stjärnstarr och blåtåtel dominerar. Men även backkärr med ockrabildning finns, särskilt längs bäckar. I dessa kärr finns en artrikare vegetation karakteriserad av arter som gräsull, björnbrodd, nålstarr, knagglestarr, ängsvädd och slåtterblomma.

Områdets fauna är inte närmare undersökt, men kan förutsättas innefatta den för norra Dalarnas barrnaturskogar typiska. Orre och tjäder förekommer frekvent.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark.

Det är inte heller tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 64 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss