Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Dalarnas län

Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning av länets statligt skyddade naturområden till exempel nationalparker, naturreservat, Natura 2000- och fågelskyddsområden.

Arbetet ska bevara och stärka naturmiljöer och arter samt att göra en del av områdena tillgängliga för allmänheten.

Beslut och skötselplan

Varje naturreservat har ett beslut och en skötselplan. I beslutet finns specifika regler kopplat till syftet med reservatet. Skötselplanen anger på vilket sätt området ska förvaltas och skötas för att naturmiljön ska bevaras och utvecklas samt på vilket sätt området ska göras tillgängligt för besökare.

Varje reservats beslut och skötselplan finns att läsa i kartverktyget Skyddad natur. Det finns oftast en länk till beslut och skötselplan i en pdf från respektive reservat här på webbplatsen.

Kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Programmet Värna Vårda Visa

Programmet var en avsiktsförklaring för hur länsstyrelsen avsåg att arbeta med att förvalta och sköta naturskyddade områden 2012–2017. Naturvårdsverket utreder om länsstyrelserna ska ta fram nya program.

Dalarnas läns Värna Vårda Visa-program Länk till annan webbplats.  

Anordningar för friluftslivet

Förvaltningsfunktionen jobbar bland annat med att markera gränser för naturreservat, sätta upp ledmarkeringar och tillverka informationsskyltar om den skyddade naturen. För att göra områdena mer attraktiva för friluftslivet bygger vi också till exempel vindskydd, grillplatser och spångar över blöta partier.  

Med information och bra anordningar försöker vi förstärka upplevelsen av ett besök i ett naturreservat. Förhoppningsvis lockar vi ut fler i naturen och får fler att tycka att naturvård är viktigt.

Skyddade områden där vi satsar extra på tillgänglighet hittar du här:

Friluftsliv och allemansrätt

Informationsskyltar

I naturreservaten finns det informationsskyltar med text om området, karta och föreskrifter. Vi arbetar löpande med att byta ut och uppdatera skyltar.

Information om varje reservat hittar du här

Besöksmål

Betesmarker

En del huggningar genomförs för att få mer öppen betesmark. Främst är det gran och björk som tas bort.

Exempel på område:

Naturreservatet Hån, Ludvika

Slåtter på flera platser

De flesta av våra ängar slåttras under juli–augusti. Det är många engagerade personer på plats, när man ska slå av gräset med lie eller slåtterbalk och sedan ta hand om det.

Exempel på områden som slåttrats:

Lönnmarken, Rättvik

Skattlösbergsby, Ludvika

Siljansnäs, Leksand

Skötsel av våtmarker

Våtmarker är en av våra artrikaste naturtyper, och vissa områden måste skötas för att naturvärden ska behållas. Länsstyrelsens arbete med skötsel av våtmarker kan vara allt från stora restaureringar med att lägga igen diken, bortfräsning av tuvor och röjning av sly, till att arbeta med betesdjur och slåtter. Ibland byggs också fördämningar för att reglera vattenståndet.

Avverkning på känsliga markerna sker med maskiner som har stora band för att undvika körskador. Senare ska de avverkade områdena fräsas, så att marken kan slåttras.

Dessa åtgärder har genomförts bland annat på:
Alderängarna

Lilla Älvgången

Naturvårdsbränningar

Vi genomför naturvårdsbränningar i naturskogsartade områden. Det gör vi för att gynna arter och miljöer som är beroende av brand.

Dalarna är ett av 14 län som samarbetar i naturvårdsprojektet Life Taiga under åren 2015–2019. Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och naturvårdsverket är Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 100 planerade bränningar på den sammanlagda ytan 2 060 hektar.

Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Alla bränder ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

Life Taiga Länk till annan webbplats.

Fastigheter och byggnader

I de flesta av Dalarnas naturreservat ägs marken av staten genom Naturvårdsverket. I övriga reservat ägs marken  av privatpersoner. Markägaren har då fått en intrångsersättning för att hen till exempel inte får avverka skogen.

I många av reservaten finns byggnader. De byggnader som ägs av Naturvårdsverket förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Stora resurser läggs årligen på att underhålla byggnaderna.

På statens mark i skyddad natur förvaltas rätten att jaga - jaktupplåtelsen - av Länsstyrelsen.  I Dalarna finns bara långtidsavtal för den jakt som Länsstyrelsen förvaltar. Ingen jakt upplåts genom försäljning av dagkort för korttidsjakt.

Jakt i skyddad natur och fjäll

Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder.

Fjällförvaltning i Dalarna

Upphandlingar

En stor del av vårt arbete med skyddad natur utförs av externa konsulter efter upphandling.

Upphandlingar

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till kommuner för lokala naturvårdsinsatser (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss