Vålåberget

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Vill du uppleva en riktig urskog? Vålåbergets naturreservat, fyra kilometer från Idre, ligger längs en bergskant med klippor. Det har gjort att en del av skogen i princip helt lämnats orörd från tidigare avverkningar. Något som är mycket ovanligt i Sverige.

Vålåbergets topp ligger på 593 meter över havet. Reservatets lägsta delar ligger på omkring 475 m ö h. Vålåbergets diabasbrant har mycket intressanta och artrika klippor och rasbranter. Kärlväxtfloran är av typisk sydbergsnatur, kanske det främsta exemplet på detta i norra Dalarna. Exempel på sydbergsarter som finns i reservatet är svartbräken, stenbräken, hällebräken, blågröe, grönpyrola och bergglim.

Skogen i den stora branten är ren tallurskog. Tallskogen nedanför rasbranten är dimensionsavverkad och med bara ett fåtal lågor och döda träd, men blockrikedomen gör att skogen ändå kan klassas som nyckelbiotop. Bland påträffade arter kan nordlig fjädermossa, lunglav, skrovellav, dvärgbägarlav, knottrig blåslav och pudrad rosettlav nämnas.

Området har även ett givet faunistiskt värde. Vid rik gnagartillgång utnyttjar rovfåglar branterna som boplats.

Berggrunden inom naturreservatets består av diabas. Jordarten utgörs av ett tunt täcke av morän där berg ställvis går i dagen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 62 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss