Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åkersmyra

Hit kan du åka på sommaren för att vandra och på vintern för skoter- och skidåkning. Det är nära hit från både Borlänge och Djurås. I området finns kulturlämningar efter fäbodlivet och kolningstiden. Den drygt 100-åriga skogen hyser en stor rikedom av både lavar och svampar, fåglar och blommor.

Skog med variation ger stor artrikedom​

Denna lövblandade barrskog är mellan 100 och 150 år. Här finns mossiga och fuktiga partier med den lilla blomman knärot, men även torrare höjder med gamla spärrgreniga tallar och myrar. Intill Åkersmyra fäbod finns ett parti naturskog där de döda liggande träden är många och de gamla stående granarna är rika på hänglavar.

Det varierande skogslandskapet med rika strukturer ger förutsättningar för många olika arter att trivas, bland annat gammelskogsarter som tretåig hackspett, nötkråka, järpe, orre och tjäder. Nötkråkan syns på en av bilderna ovan.

Skogen är påverkad av gamla tiders brukande

Än idag finns rester kvar från den kolningsepok och fäbodkultur som tidigare rådde i området. Husgrundsrester och fäbodstigar finns att finna på flera platser. Skogen har sedan lång tid tillbaka utsatts för avverkningar av olika slag och omfattning, både timmeravverkningar, gallringar, kolvedshuggning, husbehovsvirke för fäbodar och skogsbete. Inom flera delar har skogen fått stå relativt orörd sedan kolnings- och fäbodepoken.

Besöksinformation

Naturreservaten Åkermyra och Reptjärnsberget ligger precis intill varandra. Samtliga vägar som går i närheten av reservaten är bommade, så hit tar du dig till fots. Till exempel kan du följa Friluftsfrämjandet Borlänges vandringsled från Plättbacken via Tjärnaberget. En rundvandringstur är att utgå från Plättbacken, över Tjärnaberget, genom de båda reservaten och sedan vända hemåt via Muskboberget och Bjusan. Denna vandring blir ca 15 km. Lederna följer huvudsakligen gamla fäbodstigar. Genom reservaten går också en skoterled.

Reservatsskyltar finns där vandringsleden går in i reservatet.

Ta gärna en paus vid den öppna ängen vid Forsbygge fäbodar och fundera på att när storskifteskartan gjordes cirka år 1840 låg det minst 25 olika fäbodbyggnader runt ängen.

Foto på en äng med ett stort lövträd. Skog runt omkring.

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt

Det är heller inte tillåtet utan Länsstyrelsens tillstånd att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet med fler än 150 deltagare eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 56 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss