Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blåbergsåsflyten

Tänk dig stora vida myrmarker och stora sammanhängande skogar. Och så blandar du dem lite huller om buller, så att det blir lite av varje överallt. Så ser det ut i naturreservatet Blåbergsåsflyten. Myrmarkerna har höga värden tack vare att de inte har utdikats. Skogarnas värden ligger i de gamla träden, de döda träden och de senvuxna träden.

Högt över havet

Naturreservatet Blåbergsåsflyten ligger cirka 3 mil nordost om Rättvik, i närheten av Bingsjö. Området består av två våtmarker - Blåbergsåsflyten i väster och Brändbodflyten i öster. Mellan dem ligger Flytholmen, ett skogsbevuxet fastmarksområde och ute i våtmarkerna ligger mindre skogsbevuxna holmar. Allt placerat på ett höjdområde som befinner sig så mycket som 425 meter över havet.

Fattiga myrar med inslag av rikedom

Överlag är myrarna artfattiga, men på sina ställen blommar de bokstavligen upp. Här kan du finna orkidéer som Jungru Marie nycklar och spindelblomster, men även den lilla oansenliga växten björnbrodd. Björnbrodd är en liten och späd liten blomma, som bara blir upp till en och en halv decimeter hög. Den har vita blommor samlade i en klase på ett skaft och hela plantan påminner lite om växten trift.

Den stora tillgången på döda stående och liggande träd, gör att det finns gott om olika svampar och lavar som trivs på död ved. Här finns violettgrå tagellav och varglav, samt svamparna doftskinn och kötticka. På myrarna dyker ibland fåglar som sävsparv och ängspiplärka upp.

Människor i området - förr och nu

På flera platser i närområdet finns spår efter kolningsanläggningar och bebyggelselämningar. I omgivningen finns flera gamla fäbodställen som sannolikt nyttjat området för skogsbete, myrslåtter och vedfångst.

Genom området går en skoterled som Rättviks skoterklubb ansvarar för och sköter. Den ingår i ett större ledsystem som finns mellan Boda och Bingsjö. I övrigt nyttjas området väldigt sparsamt för friluftsliv. Men nu när det blir naturreservat, kanske en och annan besökare hittar hit för att studera artrikedomen på den döda veden, njuta av tystnaden i skogen eller bara för att få känna dofterna från myren.

En gul lav som växer på en trädstam. Den ser ut som lite trassellsudd.

Varglaven som heter Letharia vulpina på latin, som i Sverige är rödlistad som nära hotad. Varglaven var förr spridd i Sverige, men är efter en stadig tillbakagång under 1900-talet fortfarande rätt vanlig i Dalarna. Laven är fridlyst i hela landet. Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder, se bilaga 3 i beslut och skötselplan, då marken är snötäckt.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 300 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss