Gärdån

Ett strömmande vattendrag i skogen

I Gärdåns blandskogar av gammal tall och gran finns det gott om sällsynta växter och djur. Det beror förmodligen på den rika tillgången på döda träd och frodiga raviner och bäckstråk.

Skogen

Man kan grovt säga att skogen är uppdelad i två typer. Den ena delen som kalhöggs på 1840-talet. Där växer idag mest gran i olika åldrar. Denna skog återfinns på den mer produktiva delen efter bäckar och de nedre delarna där det rörliga markvattnet är mer påtagligt. Den andra skogstypen den som återfinns högre upp i terrängen. Här har plockhuggningar dimensionshuggningar format skogen. Där finns rikligt med tallar med åldrar på 200-275 år, men även granar på 160 år.

Många intressanta artfynd

Trots att området inte har inventerats så noggrant har flera intressant arter redan hittats. Här finns de sårbara arterna vedtrappmossa, kattfotslav och violmussling.

Fauna

Rikligheten på döda träd har gynnat arter som hackspettar. Åtminstone större hackspett och tretåig hackspett har här en stabil förekomst. Det visar sig i de otal bohål som nu nyttjas av andra hålhäckande arter som är rikligt förekommande. Längs själva Gärdån har både strömstare och forsärla observerats men huruvida de häckar inom reservatet är osäkert.

Kulturhistoria

I anslutning till gångstigen mot Tandö-Råberget återfinns en stensatt dammbyggnad som historiskt nyttjats för bland annat vågflottning av timmer. Flottningen, som hade pågått sedan sekelskiftet, upphörde på 1950-talet. Idag utgör dammvallen med tillhörande träbro en lämplig start på vandringsleden till Tandö-Råbegets fäbod. Likaså är det en bra ingång till reservatet från väst. Den väl nyttjad och skyltade gamla fäbodsstigen mot Tandö-Råberget ansluter längre österut mot ytterligare fäbodstigar mellan Råberget och det norrut liggande Ofors-Råberget.

Friluftsliv

Området är föga känt idag och säkerligen kommer området även i fortsättningen att vara sporadiskt besökt av allmänheten. Genom området slingrar sig en vandringsled mot Tandö-Råberget vilket gör området lättillgängligt. Omedelbart öster om dammvallen finns en gångstig som går söderut på Gärdåns östra sida. Den gångstigen nyttjades av flottarna från första början men används idag flitigt av besökande. Med tanke på områdets unikt stora andel döda träd samt variation av skogsbiotoper på en liten yta skulle området mycket väl erbjuda ett fint utflyktsmål för skolklasser samt allmänt naturintresserade besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Det är inte heller tillåtet utan Länsstyrelsens tillstånd att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
  • cykla eller rida annat än på markerad led,
  • elda.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2010
Storlek: 40 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss