Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skissen

Naturen i Skissen är omväxlande och besöksvärd med berghällar, sjöar, tjärnar, bäckar och småmyrar. Här finns flera rastplatser som tas om hand av Svart- och Klarskissens Ädelfiske AB. För frågor om rastplatserna ska du vända dig till entreprenören.

Skogsklädd bergknalle

Den skogsklädda bergshöjden som är högsta punkten i reservatet når drygt 150 meter över havet. Jordlagren är tunna, och här och där syns berghällar. Hela området ligger under högsta kustlinjen, det vill säga den nivå som havet nått som högst i vårt land.

Här har alltså hav under många år stått och svallat vågor fram och tillbaka. Då försvinner det finaste gruset och kvar blir bara större stenar och block. Det brukar kallas "svallade moränytor" och "svallgrus". Det kan ses särskilt söder om Hedmossen.

Naturen återskapas med brand

På många av de äldre tallarna finns spår efter gamla skogsbränder som har härjat i området. Elden är en naturlig del av skogens dynamik och när skogen brinner skapas nya miljöer för många olika växter och djur.

Förr i tiden var det vanligt med stora skogsbränder eftersom det inte fanns resurser att släcka dem. I dag har vi effektiva släckningsmetoder så större skogsbränder är mycket ovanliga.

För att behålla den naturliga dynamiken i skogen genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i olika naturreservat. Här i Skissen brändes ett område i norra delen av reservatet hösten 2013.

En till naturvårdsbränning gjordes i två omgångar under sommaren 2020. Det mesta som ingick i bränningen bestod av 50-årig tallskog.

Läs mer om varför elden är så viktig på Life Taigas webbplats Länk till annan webbplats.

Gamla domänreservat med gammal skog

Skissenområdet ligger mellan sjöarna Svartskissen och Klar-Skissen. Redan 1948 avsattes området som domänreservat av dåvarande Domänverket, nuvarande Sveaskog.

Skogen består till största del av granskog, barrblandskog och tallskog där de äldsta bestånden är uppemot 250 år. Området är småkuperat. Det finns två små sjöar och några mindre tjärnar samt ett par bäckar i området. Skogsbestånden är av olika ålder, trädslagsblandning och slutenhet och skapar omväxling i landskapet.

Genom tallskogen syns en sjö i bakgrunden och en liten raststuga med bänkar utanför.

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 141 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss