Nyängena

I en svag sluttning mot sydväst kring Storskärbäcken ligger Nyängena. Skogen är delvis urskogsartad med gammal tall, och längs vattendragen finns det blöt granskog. Våtmarkerna i området är starkt uppflikade och det finns även en mängd småtjärnar. I en del av området genomfördes 2014 en naturvårdsbränning, för att gynna arter som kräver brand i skogen.

Intressant natur med orkidéer, mossor och fåglar

Nyängena hyser en varierad och intressant natur. Skogen är delvis urskogsartad med gammal tall, men längs vattendrag grandominerad och sumpskogsartad. Marken är näringsfattig och sandstenspräglad vilket medför att boniteten är låg.

I ett område finns en mindre förekomst av guckusko, vilket indikerar att det här och var finns kalkförekomst i berggrund eller jordmån. Våtmarkerna i området är starkt uppflikade av den kulliga moränen som även givit upphov till en mängd småtjärnar. Kalkpåverkan är tydlig i merparten av myrarna som är utbildade som medelrikkärr, särskilt i anslutning till bäck- eller källflöden. Här finns ett par mycket rika förekomster av käppkrokmossa och myrstarr. I småtjärnar i området finns sångsvan.

Reservatet och området runt omkring hyser en insektsfauna som är beroende av brand och gammal död tallved. Ett parti inom reservatet har avverkats och därefter bränts vilket lämnat spår i de kvarlämnade tallarna samt i kantzonerna. Fortsatt arbete med naturvårdsbränning torde vara en förutsättning för att nämnda insektsförekomster ska fortleva.

Kulturhistoria

Naturreservatets sydöstligaste del genomkorsas av den så kallade Poststigen, en äldre markerad stig som löper mellan Lövnäs och Bunkris. Invid sjön Lill-Van som ligger strax utanför reservatets västliga gräns ligger resterna efter ett gammalt båthus. Uppe i skogen knappa 300 meter nordost om båthuslämningen finns också en gammal husgrund. Vid eventuella skötselåtgärder ska hänsyn tas till kulturhistoriska värden.

Samtliga foton: Andreas Gällerspång, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogen brinner med mycket rökutveckling - naturvårdsbrännning pågår!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 347 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss