Anderåsberget

Ett stort stenblock som har delats i två delar, ligger i en barrskog.

På höglandet norr om Orsa ligger denna vackra gammelskog. Några av träden är upp mot 400 år gamla! Här finns en stor artrikedom med flera hotade arter.

Gamla träd med många sällsynta arter

Skogen på Anderåsberget har flera hundra stycken, gammeltallar (200-400 år) spridda över nästan hela området och många har garnlav på stammarna. På östra sidan är det mest gammal granskog med enstaka sälgar. Många hotade arter är knutna till de gamla träden och den döda veden, som finns rikligt i området.

Fågel, insekt och fjäril

Faunan är dåligt undersökt, men vid besöken har bland annat kungsörn, tallbit, tjäder och järpe noterats. Mindre märgborre har av spår att döma en god population i området. Silverstreckad pärlemorfjäril flyger i de örtrika markerna runt bäckarna.

Inga spår från gamla tider

Inga spår av äldre mänskligt nyttjande, frånsett de skogsbruksspår som finns, har påträffats i området, vilket inte är så förvånande med tanke på den blockiga terrängen och det stora avståndet till Orsabyarna. Telneråsens fäbodar cirka två kilometer åt sydost är den enda fäboden i närheten i detta annars förvånansvärt fäbodglesa avsnitt av Orsa, beläget i gränsområdet mellan fäbod- och finnmarkskulturen.

Friluftsliv på naturens villkor

I området bedrivs idag fiske och jakt. Inga speciella anordningar finns och planeras heller inte. Här får man ströva på egen hand efter djurens stigar i skogarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor och tjärstubbar.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015
Storlek: 68 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss