Svartgessi

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Svartgessi är beläget i Dalarnas sandstensområde strax väster om Gryveldammen i Älvdalens kommun, cirka 25 kilometer nordväst om Älvdalen. Områdets norra del domineras av myrmark. Skogen är olikåldrigt med stort inslag av torrakor. De äldsta tallarna är omkring 400 år, flera med spår av forna skogsbränder.

Reservatet ligger på Svartgessiåsen och består av talldominerad skog och myrmark. Som i många naturskogar har även skogen i Svartgessireservatet kommit upp efter skogsbränder. Många arter som är beroende av död ved finns här. En mindre bilväg går tvärs genom området som är påverkat av skogsbruk, men huggningen har varit måttlig och skogen har totalt sett ändå ett stort naturskogsvärde.

I området finns två tjärnar. Svartgessitjärnen gränsar mot myren i norr. Stränderna kantas bitvis av gungfly. Den andra, mindre tjärnen, ligger i det nordvästra hörnet av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 69 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss