Slogfallet

En hinderbana uppbyggd i träd i skogen

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Slogfallet är ett litet berg med branta sluttningar som ligger på den östra sidan av Övre Malingsbosjön. Här växer en naturskogsliknande granskog med inslag av stora aspar. En del av reservatet är kalkpåverkat, vilket man ser på den rika floran. Det finns även sällsynta vedsvampar som lever på de många döda träden.

Många olika miljöer som passar många olika arter

Slogfallet är ett område som har en mångfald av livsmiljöer för växter och djur knutna till naturskog. Många hotade växt- och djurarter är direkt beroende av dessa livsmiljöer. Granen i skogen är drygt 100 år gammal. Där finns många döda träd, både stående (torrakor) och liggande (lågor). Detta leder till att det är många ovanliga svampar och insekter som trivs här. Tack vare kalkförekomst i marken finns även en rik flora med exempelvis grönkulla, blåsippa och ormbär.

Scouterna utmanar varandra här

Reservatet ligger endast 500 meter från Kopparbo där scouterna har lägerverksamhet. Scouterna har ett så kallat pionjärspår med fasta anläggningar i reservatets norra del. Pionjärspåret omfattar en stig med bland annat flera olika typer av enkla broar.

Hitta hit

Från vägen mellan Ludvika och Malingsbo finns en avtagsväg mot Söderbärke. Vid Hedbyn leder en mindre bilväg genom Kopparbo till avtagsväg vid norra reservatsgränsen. Därifrån går det lätt att komma in i reservatet genom att följa den lilla skogsbilvägen som går mellan sjön och hela nordvästra reservatsgränsen.

Förutom scouternas pionjärspår finns inga anläggningar eller leder för besökare i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 27 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss