Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Plintsberg

Närbild på blå skylt med vit stjärna

På Plintsbergs västsluttning, mellan järnvägen och byn ligger denna lövskogsrika granskog i en kalkpåverkad sluttning. Granne till området ligger ännu ett reservat, Sätra hasselskog. Här kan du vandra fram på stigen som går genom området och spana efter ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade växter.

Skog med höga värden

Trots att skogen uppkommit på tidigare delvis öppna kulturmarker är de skogliga naturvärdena höga. Det finns rikligt med död ved i alla dess former och flera rödlistade tickor har påträffats på de ofta grova lågorna av gran. Till följd av de näringsrika markförhållandena är skogen på många håll högvuxen. Flera arter av ovanliga orkidéer och andra kalkgynnade kärlväxter växer på marken. Guckusko, nästrot och tvåblad är några av de fascinerande blommorna. Guckusko för att den är så onaturligt stor för svenska mått mätt, nästrot för den med sin blekgula färg talar om att den inte har något klorofyll och tvåblad för att den är så lätt att känna igen med de två stora gröna bladen längst ned på den enda stjälken.

Hotad skalbagge bjuds in till denna skog

Flera fynd av den mycket sällsynta och starkt hotade skalbaggen rönnpraktbagge har gjorts några hundra meter ifrån området i det intilliggande Sätra hasselskogs naturreservat. Platsen är möjligtvis den enda aktuella för arten i landet idag. Arten är helt knuten till rönn och det är inte osannolikt att arten redan idag finns på någon eller några av rönnarna som finns i området. I Plintsbergs naturreservat finns stor potential att skapa biotoper och substrat för att gynna arten i de två mindre partierna med yngre slyskog.

Även människor är välkomna

En stig och en gammal körväg leder in och igenom området. Entré till reservatet ska ställas i ordning i det nordöstra hörnet. En skylt med information om områdets natur- och kulturvärden samt karta ska tas fram och sättas upp vid entrén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd, stubbar och buskar.
  • Det är också förbjudet att gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar eller samla in djur,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag:
    - uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin är tillåtet med fordon som inte ger skador på mark eller vegetation.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2020 av Leksands kommun
Storlek: 25 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss